");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 12401-12500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
เจตพลิฐร์ แปลว่า
[เจตพลิศร์]
เจตพลิศร์ แปลว่า
เจ้าแห่งพลังความคิด
เจตพลิศร แปลว่า
เจ้าแห่งพลังความคิด
เจตพลิศ แปลว่า
เจ้าแห่งพลังความคิด
จินต์จุุฑา แปลว่า
ผู้มีความคิดสูงสุด
จิรครินทร์ แปลว่า
[จิรนครินทร์]
จักรวิทย์ แปลว่า
ความรู้ที่หมุนเวียน
จิรนครินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในนครตลอดกาล
จันทร์ระวี แปลว่า
พระอาทิตย์และพระจันทร์
จิรนันทร์ แปลว่า
[จิรนันท์]
จินตวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความคิด
จินฑ์จุฑา แปลว่า
[จินต์จุฑา]
จิณฑ์นิภา แปลว่า
[จิณณ์นิภา]
จรุณ แปลว่า
[จรูญ]
จิตอิสรภาพ แปลว่า
ใจที่เป็นใหญ่
จิณณ์นิภา แปลว่า
ผู้มีความประพฤติทัดเทียมกัน
จันทะศร แปลว่า
ศรของพระจันทร์
จินฐณรัตน์ แปลว่า
[จินต์ฐณรัตน์]
จินดามณี แปลว่า
แก้วมีค่า
จินต์ณฐรัตน์ แปลว่า
ผู้ที่มีความคิดอันมั่นคงในความรู้ที่มีค่ายิ่ง
จรียา แปลว่า
ความประพฤติ,ผู้ประพฤติดี
จีนชญา แปลว่า
ความรู้เรื่องจีน
จิระวัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญตลอดกาล
เจนรบ แปลว่า
ชำนาญในการรบ
จินภา แปลว่า
[จิณณภา]
จันทรัฐ แปลว่า
ประเทศและดวงจันทร์
จิตต์อภิญญา แปลว่า
ใจที่มีความรู้
จุรัญญา แปลว่า
[จุลัญญา]
เจนนที แปลว่า
ผู้เชี่ยวชาญทางน้ำ
เจริญขวัญ แปลว่า
ผู้เป็นมิ่งขวัญที่งอดงาม
จรรยามณฑ์ แปลว่า
ผู้มีความประพฤติดีเป็นเครื่องประดับตน
จรายุทธ แปลว่า
การรบแบบเคลื่อนที่และไม่มีผู้ใดเอาชนะได้
จินตการย์ แปลว่า
งานที่ใช้ความคิด
จิรันนัญ แปลว่า
[จิรนันท์]
จันสมร แปลว่า
หญิงงามที่มีกลิ่นหอม
จิรวัตร แปลว่า
ผู้ประพฤติดีตลอดกาล
จิร์ณัฐมณี แปลว่า
ดวงแก้วของนักปราชญ์ที่คงอยู่ตลอดกาล
จิชญา แปลว่า
[จิร์ชญา]
จิร์ชญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาตลอดไป
จัญจรี แปลว่า
แมลงภู่, ผึ้ง
จิตรวดี แปลว่า
ความงดงาม
จันทิพา แปลว่า
ผู้นำพาพระจันทร์
จาสุมินทร์ แปลว่า
จันทร์ญานุช แปลว่า
หญิงที่มีความรู้เกี่ยวกับดวงจันทร์
จิณณวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความประพฤติที่ดี
จิระวรรณ แปลว่า
เชื้อสายที่ยั่งยืน
จรณชัย แปลว่า
นักเดินทางผู้ชนะด้วยความรู้
จันทร์ทัย แปลว่า
[จันทโรทัย]
จิตตานันทิ์ แปลว่า
ความคิดที่น่ายินดี
จันทร์จุฑา แปลว่า
สูงส่งเหมือนพระจันทร์
จิรณัฐตรา แปลว่า
ผู้ที่มีเครื่องหมายของนักปราชญ์ตลอดกาล
จิรพิพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญตลอดกาล
เจษฎางค์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
จิตตนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความคิด
จิรฐกาญจน์ แปลว่า
ยั่งยืนดั่งทอง
จิรุตม์ แปลว่า
อายุยืนที่สุด
จันทจร แปลว่า
การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์
จริยาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความประพฤติดี
จรัศวรรณ แปลว่า
[จรัสวรรณ]
จันทรทิมา แปลว่า
ศาลาพระจันทร์
จุราณี แปลว่า
[จารุณี]
จรูญพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
จันทรวลัญกร แปลว่า
[จันทรวลัญชกร]
จิตติรัตน์ แปลว่า
ความคิดอันทรงคุณค่า
จาริณี แปลว่า
เจดีย์ แปลว่า
สิ่งซึ่งก่อเป็นรูปคล้ายลอมฟาง มียอดแหลม บรรจุสิ่งที่นับถือมีพระธาตุเป็นต้น สิ่งหรือบุคคลที่เคารพนับถือ
ใจพุทธ แปลว่า
ใจที่เบิกบาน
จรัญรัตน์ แปลว่า
ความรู้ของนักเดินทางที่มีค่า
จุฬารัศมิ์ แปลว่า
รัศมีอันสูงสุด
จุรีรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีของศาสตราวุธ
จรณา แปลว่า
ความประพฤติ
จรรยาวรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความประพฤติ
จรรยวรรธน แปลว่า
ผู้เจริญในความประพฤติ
จริย แปลว่า
ความประพฤติ
จตุรไชย แปลว่า
สิ่งประเสริฐ ๔ ประการ
จาริ แปลว่า
ผู้ประพฤติ
จิรัส แปลว่า
[จิรัสย์]
จิตต์โสภิณ แปลว่า
ผู้ที่มีความคิดอันเป็นเลิศ
จิระศักดิ แปลว่า
มีอำนาจตลอดกาล
จิตตมณี แปลว่า
ความคิดที่ดี
จันทโรทัย แปลว่า
การขึ้นของดวงจันทร์
จันทร์ทิยา แปลว่า
[จันทิยา]
จีรัตน์ประภา แปลว่า
[จีรัฏฐ์ประภา]
จีรัฏฐ์ประภา แปลว่า
ความรุ่งเรืองอันมั่นคงตลอดกาล
จันทร์ฝน แปลว่า
พระจันทร์และฝน
จิตรภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐและงดงาม
จิรสุตา แปลว่า
ลูกสาวที่อายุยืน
จารุวิท แปลว่า
[จารุวิทย์]
จันดา แปลว่า
ใจกมล แปลว่า
ใจที่บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
จิรนิช แปลว่า
ผู้ที่อายุยืน
จิณณ์พัชร์ แปลว่า
ผู้เข้มแข็งและประพฤติดี
จินตจุฑา แปลว่า
ผู้สูงสุดด้วยความคิด
จรัสวิทย์ แปลว่า
ความรู้อันรุ่งเรือง
จินดามาศ แปลว่า
แก้วมณีและทองคำ
เจษฎาพรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นใหญ่ที่สุด
จันทรวลัญชกร แปลว่า
ผู้สร้างเครื่องหมายรูปพระจันทร์
จิรัฏฐ์โชค แปลว่า
ผู้มั่นคงในโชคตลอดไป
จิตนภา แปลว่า
คิดถึงท้องฟ้า
จำนงจิต แปลว่า
ตั้งใจแน่วแน่
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี