");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 12201-12300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
จัญญา แปลว่า
[จรรยา]
จิตจีรัง แปลว่า
คิดถึงตลอดไป
จุฑาวุฒิ แปลว่า
ความรอบรู้อันสูงสุด
จารุมนต์ แปลว่า
คำสวดที่งดงาม
จิตรอนงค์ แปลว่า
หญิงผู้งดงาม
จันที แปลว่า
พระจันทร์
จิภัสสร แปลว่า
[จิร์ภัสสร]
จิร์ภัสสร แปลว่า
รุ่งเรืองตลอดกาล
จิรัสฎ์พงศ์ แปลว่า
[จิรัฏฐ์พงศ์]
จิตตรากรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดความประทับใจ
จุฑาวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงามยิ่ง
จุณวรรณ แปลว่า
ผิวละเอียด
จันทร์นวล แปลว่า
ดวงจันทร์ที่สว่าง
จารุดา แปลว่า
ผู้มีความงามสง่าน่ารัก
จุฑาพัณณ์ แปลว่า
สีของปิ่น,ผู้สูงสุดของวงศ์ตระกูล
จิระกานท์ แปลว่า
บทกลอนที่คงอยู่ตลอดกาล
จิตติณ แปลว่า
ใจที่ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
จุมพฏ แปลว่า
เสวียน รัดเกล้า เทริด ของที่เป็นวง
จิร์ยาณัฐ แปลว่า
ยาของนักปราชญ์ที่ยั่งยืน
จิร์ญาณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้ตลอดกาล
จักรพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญที่หมุนเวียน
จิตนาถ แปลว่า
เจ้าแห่งใจ
จีรนันน์ แปลว่า
[จีรนันท์]
เจตพัฒน์ แปลว่า
ความคิดที่เจริญแล้ว
เจียรไน แปลว่า
[เจียระไน]
จิรวิชญ์ แปลว่า
มีความรู้ตลอดกาล
จันทร์ญา แปลว่า
มีความรู้ดั่งพระจันทร์
จักกาย แปลว่า
แม่ทัพ
จานุมาศ แปลว่า
[จารุมาศ]
จันทร์คำ แปลว่า
พระจันทร์ทองคำ
จินตวัลย์ แปลว่า
กระแสความคิด
จินต์นัชชา แปลว่า
คิดเรื่องน้ำ
จินต์ณัฏฐา แปลว่า
ความคิดของนักปราชญ์
จินต แปลว่า
คิด
จินตภาพ แปลว่า
ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น ภาพลักษณ์
จีระพล แปลว่า
มีกำลังตลอดกาล
จินตปรัชญ์ แปลว่า
ความคิดของนักปราชญ์
จิรัตศวรรย์ แปลว่า
[จิรัฏฐ์ศวรรย์]
จิราภร แปลว่า
ค้ำจุนตลอดกาล
จุลศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจเพียงเล็กน้อย
จิณตวิทย์ แปลว่า
[จินตวิทย์]
จตุรทิศ แปลว่า
ทิศทั้ง ๔
จินตวิทย์ แปลว่า
ความรู้ที่เกิดจากการคิด
จิรัฏฐ์ศวรรย์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินอยู่ตลอดกาล
จีระนันต์ แปลว่า
[จีรนันท์]
จานุทัศนียา แปลว่า
[จารุทัศนีย์]
จุทารัดน์ แปลว่า
[จุฑารัตน์]
ใจเด็ด แปลว่า
มีใจเด็ดเดี่ยว
จันทร์ดี แปลว่า
พระจันทร์ที่ดี
จารุทัศนียา แปลว่า
งามดั่งทอง
จารุทัศนีย์ แปลว่า
งามดั่งทอง
จิรัฐิกาล แปลว่า
[จิรัฐิติกาล]
จุฑารัต แปลว่า
ยินดีที่สุด,มีความสุขที่สุด
จุรารัตน์ แปลว่า
[จุฬารัตน์]
จุรารัฐ แปลว่า
[จุฬารัฐ]
จุฬารัฐ แปลว่า
ผู้อยู่สูงสุดของประเทศ
จินตพุทธ์ แปลว่า
ความคิดที่ตื่นรู้
จินตบุณย์ แปลว่า
คิดในความดี
จินตคุปป์ แปลว่า
คุ้มครองใจ คุ้มครองความคิด
จินตปริญ แปลว่า
ผู้มีความคิดรอบรู้
จิตรทิพย์ แปลว่า
งดงามดั่งของสวรรค์
จินตคุปต์ แปลว่า
คุ้มครองใจ คุ้มครองความคิด
จินตธารณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความคิด
จักรกิต แปลว่า
[จักรกิตติ์]
จักรกิตติ์ แปลว่า
ชื่อเสียงที่หมุนเวียน
จิรกาล แปลว่า
ยั่งยืนตลอดไป
จิราลักษ์ แปลว่า
[จิราลักษณ์]
จิรีภัญญา แปลว่า
ผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญาตลอดกาล
จิตตมาศ แปลว่า
ความคิดที่ทรงคุณค่า,ผู้มีจิตใจงามดุจทองคำ
จงใจ แปลว่า
ตั้งใจ
จันทะพอน แปลว่า
[จันทพร]
จุฑากาญจณ์ แปลว่า
[จุฑากาญจน์]
จารุภพ แปลว่า
แผ่นดินที่งดงาม
จุฑานนท์ แปลว่า
ความยินดีที่สูงสุด พอใจที่สุด
จิรรัตน์ แปลว่า
มีค่าตลอดกาล
จรรยาบรรณ แปลว่า
ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกําหนดขึ้น
จิรัฎฐ์รดา แปลว่า
ผู้มีความยินดีตลอดกาล
จิตา แปลว่า
ความคิด ใจ
จิรวัฒณ์ แปลว่า
[จิรวัฒน์]
จิรธัช แปลว่า
ธงชัยที่ยังยืนตลอดกาล
จิราลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่ยั่งยืนตลอดกาล
จิณณ์รพี แปลว่า
ผู้ประพฤติดีและรุ่งเรือง
เจนภพ แปลว่า
ผู้ชำนาญในโลก,ผ่านโลกมามาก,มีประสบการณ์
จันทนันท์ แปลว่า
พระจันทร์ที่งดงาม,ชอบพระจันทร์
จรูรัตน์ แปลว่า
[จรูญรัตน์]
จิณณ์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้ประพฤติชอบแล้ว
จินธิดา แปลว่า
[จิณณ์ธิดา]
จินต์มณี แปลว่า
ความคิดที่มีค่ายิ่ง
จันทวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงดงามดุจพระจันทร์
จิตรนภา แปลว่า
งดงามดุจท้องฟ้า
จักรวุฒิ แปลว่า
ความรู้ที่หมุนเวียน
จิตรทิวัท แปลว่า
[จิตรทิวัตถ์]
จรัสพล แปลว่า
กำลังอันรุ่งเรือง
จรุณพล แปลว่า
[จารุณพล]
เจนฤทธิ์ แปลว่า
เชี่ยวชาญในอำนาจ
จรูญฤทธิ์ แปลว่า
รุ่งเรืองด้วยอำนาจ
จรฤทธิ์ แปลว่า
การเคลื่อนไปแห่งอำนาจ
จรัสฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจอันรุ่งเรือง
จามรฤทธิ์ แปลว่า
แส้ที่มีอำนาจวิเศษ
จุลพฤทธิ์ แปลว่า
ความเจริญเล็กน้อย
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี