");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 12101-12200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
จีรานัน แปลว่า
[จีรนันท์]
จีรานันท์ แปลว่า
มีผู้ชื่นชมยินดีอันยืนนาน
จิตสงบ แปลว่า
ใจที่นิ่งไม่หวั่นไหว
จิตรวี แปลว่า
ใจพระอาทิตย์
จุฑารัตณ์ แปลว่า
[จุฑารัตน์]
จรพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายคนเดินทาง
จิรดาพิมพ์ แปลว่า
เป็นแบบอย่างตลอดกาล
จุฬามณี แปลว่า
ปิ่น มวยผมของพระพุทธเจ้า
จารวรรณ แปลว่า
[จารุวรรณ]
จิลลดา แปลว่า
[จิตรลดา]
จิตต์สุนี แปลว่า
[จิตต์สุนีย์]
จิตต์สุนีย์ แปลว่า
ใจที่มั่นคงความดีงาม
จิตรทิวัส แปลว่า
วันที่ฟ้าแจ่มใสและงดงาม
จิตรประภา แปลว่า
รัศมีที่งดงาม
จุตรภัทร แปลว่า
[จตุรภัทร]
จีระพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายที่คงอยู่ตลอดกาล
จตุภัทร แปลว่า
ความเจริญ ๔ ประการ
จินตรา แปลว่า
[จินตหรา]
จิตติพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีสติปัญญา
จุราพร แปลว่า
[จุฬาพร]
จักษกฤษ แปลว่า
[จักรกฤษณ์]
จิณวราห์ แปลว่า
[จิณณ์วราห์]
จีราทิพย์ แปลว่า
สวรรค์อันยั่งยืน
จิตสุดา แปลว่า
หญิงที่มีจิตใจดี
จิตรติชัย แปลว่า
ชัยชนะอันงดงามสามประการ
จักรกฤษ์ แปลว่า
[จักรกฤษณ์]
จิตติชัย แปลว่า
ชนะด้วยความคิด
จิรภัส แปลว่า
แสงสว่างอันยืนนาน
จิรกิตต์ แปลว่า
มีเกียรติตลอดกาล
จันทณา แปลว่า
มีความรู้เรื่องจันทร์
จุฬาพา แปลว่า
[จุฬาภา]
จุฬาภา แปลว่า
แสงสว่างที่สุด
จันทภัส แปลว่า
รัศมีจันทร์
จรีภรณ์ แปลว่า
ดาบ มีด หอกที่ค้ำจุน
จิรวิทย์ แปลว่า
ความรู้อันยั่งยืน
จิดาพร แปลว่า
ประเสริฐมาก
จีรภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนไว้ตลอดกาล
จันทรภรณ์ แปลว่า
พระจันทร์ที่ค้ำจุน
จักรจรัส แปลว่า
จักรที่รุ่งเรือง
จณิชตา แปลว่า
[จณิสตา]
จันทรเพ็ญ แปลว่า
พระจันทร์เต็มดวง
จิดาภัช แปลว่า
รัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก
จันทร์เกษม แปลว่า
สุขสบายดุจพระจันทร์
จิราภัส แปลว่า
รุ่งเรืองตลอดไป
จารุวรินทร์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในความงามอันประเสริฐ
จงดี แปลว่า
ทำดี
จิรโพธิ แปลว่า
รู้ด้วยตนเองตลอดกาล
จรรญา แปลว่า
[จรรยา]
จิดานันท์ แปลว่า
สะสมความยินดีไว้แล้ว,ใจที่มีความสุข
จิณณ์นิตา แปลว่า
ผู้ได้รับคำแนะนำในการประพฤติที่ดีแล้ว
จิณณ์ณิตา แปลว่า
[จิณณ์นิตา]
จามร แปลว่า
แส้ขนจามรี
จิรพัทธ์ แปลว่า
ผูกพันตลอดกาล
จารุมาศ แปลว่า
งามดั่งทอง
จักรพงศ แปลว่า
เชื้อสายแห่งแว่นแคว้น
จีรณัฏฐากาญจน์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีค่าดุจทองตลอดกาล
จิรวินท์ แปลว่า
ได้พบกันตลอดไป
จิรานันท์ แปลว่า
ความยินดีตลอดไป
จักรชฎา แปลว่า
จักรและชฎา
จินดานุช แปลว่า
น้องสาวผู้ทรงคุณค่า หญิงสาวผู้มีความคิด
จิรถัทร แปลว่า
[จิราภัทร]
จิราภัทร แปลว่า
ความเจริญที่ยั่งยืน
จันทรชนก แปลว่า
"ผู้ยังเดือนให้เกิด" คือ ทะเล
จิตตากานต์ แปลว่า
คิดรัก
จรัลชัย แปลว่า
เดินไปสู่ชัยชนะ
จีรนัน แปลว่า
[จีรนันท์]
จำรูญ แปลว่า
รุ่งเรืิอง งาม
จตุพักต์ แปลว่า
[จตุพักตร์]
จันทรศร แปลว่า
ศรแห่งพระจันทร์
จิตทิวัตถ์ แปลว่า
ใจที่มีมีความสำเร็จอันดีเลิศ
จิตทิวัตส แปลว่า
[จิตทิวัตถ์]
จีรานุตร์ แปลว่า
ดีเลิศตลอดกาล
จิณณ์ณี แปลว่า
[จิณณี]
จักรภัทรพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้หมุนเวียนความประเสริฐ
จิณณี แปลว่า
ประพฤติแล้ว
เจตรวินท์ แปลว่า
[จิตรวินท์]
จรัสพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายที่รุ่งเรือง
จิตรวินท์ แปลว่า
พบความงดงาม
จิตรตรามาส แปลว่า
เครื่องหมายพระจันทร์ที่งดงาม [จิตรามาศ]
จิตรามาศ แปลว่า
งดงามดั่งทองคำ
เจริญพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญ
จูฑามาศ แปลว่า
[จุฑามาศ]
จรุงลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันชื่นใจ
จิตฐิวัฒน์ แปลว่า
ความคิดที่เจริญอย่างมั่นคง
จารีวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประพฤติดี
จิตร์ตรี แปลว่า
ความงามทั้ง ๓
จารุวิชย์ แปลว่า
ชัยชนะอันงดงาม
จันทร์วิภา แปลว่า
รุ่งเรืองดุจพระจันทร์ พระจันที่รุ่งเรือง
จินตน์การ แปลว่า
งานที่ใช้ความคิด
จินตการ แปลว่า
งานที่ใช้ความคิด
จินตกร แปลว่า
ผู้สร้างความคิด
จรี แปลว่า
มีด หอก ดาบ
จิตธกานต์ แปลว่า
[จิตธนกานต์]
จิตธนากานต์ แปลว่า
ความคิดที่สนใจในทรัพย์
จิตธนกานต์ แปลว่า
ความคิดที่สนใจในทรัพย์
จิรัฐติกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักทั้งสามที่ยั่งยืนนานมาก
จารุวณณ แปลว่า
[จารุวรรณ]
จิตตราภา แปลว่า
ใจที่มีเครื่องหมายเป็นแสงสว่าง
จีรพัฒน์ แปลว่า
เจริญรุ่งเรืองตลอดกาล
จริยาพิม แปลว่า
แบบอย่างแห่งความประพฤติ ความประพฤติที่เป็นแบบอย่าง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี