");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 12001-12100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
จิตรวรรณ์ แปลว่า
ผิวพรรณงาม
เจริญศรี แปลว่า
ความงามที่เพิ่มขึ้น
จิราภัทร์ แปลว่า
ความเจริญที่ยืนนาน
จิตติ์ธนิษา แปลว่า
[จิตติ์ธนิศา]
จิตติ์ธนิศ แปลว่า
มีปัญญาและเป็นใหญ่ในทรัพย์
จิตติ์ธนิศา แปลว่า
มีปัญญาและเป็นใหญ่ในทรัพย์
จิรัศยา แปลว่า
ผู้มีอายุยีนยาว
จันทรกานต์ แปลว่า
ดวงจันทร์อันเป็นที่รัก
จิณห์วรา แปลว่า
เครื่องหมายอันประเสริฐ
จิตตรี แปลว่า
ความคิดทั้งสาม
จินต์ไปรชญา แปลว่า
[จินต์ปรียา]
จุรีวรรณ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีอาวุธ
จอมขยัน แปลว่า
ขยันยิ่ง
จินต์อมล แปลว่า
ความคิดอันบริสุทธิ์
จินต์ณทิพย์ แปลว่า
ความคิดของเทวดา
จินต์ทิพย์ แปลว่า
ความคิดของเทวดา
จินต์ทณพย์ แปลว่า
จินต์จรี แปลว่า
ความคิดที่หมุนเวียนไป
จินต์กานต์ แปลว่า
ความคิดอันเป็นที่รัก
จินต์พิชชา แปลว่า
ความรู้ที่เกิดจากการคิด
จินต์พิชา แปลว่า
ความรู้ที่เกิดจากการคิด
เจือจันทร์ แปลว่า
ปนกับจันทร์
จินต์พร แปลว่า
ความคิดอันประเสริฐ
จินต์ภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนความคิด
จินต์ธีรา แปลว่า
ความคิดของนักปราชญ์
จินต์ณัฐ แปลว่า
ความคิดของนักปราชญ์
จินต์ณัฐฏ แปลว่า
ความคิดของนักปราชญ์
จินต์ณัฐฏ์ แปลว่า
ความคิดของนักปราชญ์
จินต์ณนันท์ แปลว่า
ใจที่มีความยินดีในความรู้
จินต์ณฐ์นันท์ แปลว่า
ความคิดและความยินดีของนักปราชญ์
จินต์ณฐนันท์ แปลว่า
ความคิดและความยินดีของนักปราชญ์
จินต์ณฐ์ฏ์นันท์ แปลว่า
ความคิดและความยินดีของนักปราชญ์
จินตนันท์ แปลว่า
ความคิดที่มีความยินดี
จินต์อนันท์ แปลว่า
[จินตานันท์]
จินต์ฐนันท์ แปลว่า
[จินตนันท์]
จินต์ดารินทร์ แปลว่า
ความคิดของดาวผู้เป็นใหญ่
จินต์ธีร์จุฑา แปลว่า
ความคิดของนักปราชญ์มีค่าดุจปิ่น
จินต์ธีร์ แปลว่า
ความคิดของนักปราชญ์
จินต์ธีร์ดา แปลว่า
ความคิดของนักปราชญ์อันงดงาม
จินต์ราณี แปลว่า
ความคิดของพระราชินี
จินต์ปวรา แปลว่า
ความคิดของผู้ประเสริฐ
จินต์ฑิรา แปลว่า
จินต์ปาลิ แปลว่า
รักษาความคิด
จินต์ปราชญ์ แปลว่า
ความคิดของนักปราชญ์
จินต์รัมภา แปลว่า
ความคิดของนางฟ้า
จินต์ไปรยา แปลว่า
คิดรัก
จินต์ปรียา แปลว่า
คิดรัก
จินต์ปรีญา แปลว่า
[จินต์ปรียา]
จินต์ชญา แปลว่า
คิดถึงความรู้,ผู้ที่รักวิชาความรู้
จินต์ดารัช แปลว่า
ความคิดของผู้ที่เกิดจากดวงดาว
จินต์ปาน แปลว่า
เหมือนใจคิด
จินต์ปารม์ แปลว่า
ความคิดที่เป็นเครื่องรู้และสิ่งที่รับรู้
จินต์ปรมี แปลว่า
ความคิดที่เป็นเครื่องรู้และสิ่งที่รับรู้
จินต์รมี แปลว่า
จินต์รภา แปลว่า
จินต์ณิรา แปลว่า
จินตนาภรณ์ แปลว่า
ความคิดเหมือนเครื่องประดับตน
จินดารัช แปลว่า
ความคิดของพระราชา
จุรีนาถ แปลว่า
ศาสตราวุธอันเป็นที่พึ่ง
จินต์ลดา แปลว่า
ความคิดที่ต่อเนื่อง
จรัสโฉม แปลว่า
รูปร่างสวยงาม
จรัสทิพย์ แปลว่า
แสงสว่างของเทวดา
จรัสรวี แปลว่า
แสงพระอาทิตย์
จิตรสินี แปลว่า
หญิงงาม
จิตรสุภา แปลว่า
ความงามอันประเสริฐ
จิตตาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งใจ
จิตนิภา แปลว่า
ใจที่สว่าง
จันฑิมาศ แปลว่า
[จันทมาศ]
จันทมาศ แปลว่า
พระจันทร์ทอง,พระจันทร์ที่งดงามดั่งทอง
จาริยา แปลว่า
[จริยา]
จรินทร์ศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักเดินทาง
จักรภัทร์ แปลว่า
การหมุนเวียนที่ประเสริฐ
จักรพงศ์ทรัพย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้หมุนเวียนทรัพย์
จันจุฬา แปลว่า
จุกของลูกจัน
จักร์พิสิฐ แปลว่า
การหมุนเวียนอันประเสริฐ
จักรภัทพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้หมุนเวียนความประเสริฐ
จงพล แปลว่า
จงมีพลัง
จงสุทธา แปลว่า
จงบริสุทธิ์
จิรสุนันท์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีอันยืนนาน
จตุรภัตร แปลว่า
อาหารทั้งสี่
จรูญโรจน์ แปลว่า
ความงามที่รุ่งเรือง
จารุวัตร์ แปลว่า
หน้าที่อันงดงาม
จิรทีป แปลว่า
แสงสว่างตลอดกาล
เจตพล แปลว่า
กำลังความคิด
จิระวิชญ์ แปลว่า
ความรู้อีนยั่งยืน
จรินธร แปลว่า
[จรินทร]
จรัสรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาความความรุ่งเรือง
จินดามาตร์ แปลว่า
คิดประมาณ
จันทร์เพชร แปลว่า
จันทร์งามดุจเพชร
จิรายุทธ แปลว่า
การรบที่มั่นคง
จิริยา แปลว่า
[จริยา]
จิตรชนามนท์ แปลว่า
ความงามอย่างช้า ๆ ของมวลชน
จงเจริญจิตร แปลว่า
ให้เจริญด้วยความงาม
จันทิราพร แปลว่า
พระจันทร์อันประเสริฐ
จลิน แปลว่า
[จรินทร์]
จิรพัตน์ แปลว่า
[จิรพัฒน์]
จิราณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน
จัตุรงค์ แปลว่า
องค์ ๔ , ๔ เหล่า
จิราธิป แปลว่า
เป็นใหญ่อันยาวนาน
จรัสวากร แปลว่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี