");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 11901-12000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
จีรไชย แปลว่า
เป็นมงคลตลอดกาล
จิรวงศ์ แปลว่า
ตระกูลที่ยั่งยืนนาน,เชื้อสายที่ยืนนาน
จิตลัดดา แปลว่า
กระแสจิต
จรัสรัชญ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นสมบัติอันรุ่งเรือง
จรัสรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีอันสว่างไสว
จิรโรจน์ แปลว่า
รุ่งเรืองตลอดไป
จิตน์มาตา แปลว่า
[จินต์มาตา]
จินต์มาตา แปลว่า
ความคิดของแม่
จารุเนตร แปลว่า
ตางาม
จำรูญศรี แปลว่า
รุ่งเรืองด้วยความงาม
จักรีวัชร แปลว่า
จักรเพชร
จินตณา แปลว่า
[จินตนา]
จักรวรรธน์ แปลว่า
ความเจริญที่หมุนเวียน
จินดารักษ์ แปลว่า
ปกป้องแก้วมณี
จีรภัทร แปลว่า
ความเจริญที่ยั่งยืน
จิตภินันท์ แปลว่า
ใจที่ยินดี
จันทร์เทพ แปลว่า
เทวดาแห่งพระจันทร์
จารุุรินทร์ แปลว่า
[จารุวรินทร์]
จิรเมศร์ แปลว่า
จาลุ แปลว่า
[จารุ]
จิรภัทท์ แปลว่า
เจริญตลอดกาล
เจตรินทร์ แปลว่า
จีรปภา แปลว่า
มีแสงสว่างตลอดกาล
จรุวิชย์ แปลว่า
[จารุวิชย์]
จิตวลัย แปลว่า
กำไลที่รักมากดุจดวงใจ
จิตสุนันท์ แปลว่า
ใจที่มีความยินดี
จารุ แปลว่า
ทองคำ, งาม น่ารัก สม เหมาะ
จิรธนินท์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ตลอดกาล
จิรธนินธ์ แปลว่า
[จิรธนินท์]
จีรกฤต แปลว่า
การกระทำอันยืนนาน,ผู้ประสบความสำเร็จตลอดกาล
จิรธนิน แปลว่า
ผู้มีทรัพย์ตลอดไป
โจเซฟ แปลว่า
จรัสดาว แปลว่า
ดาวที่ส่องสว่าง
จิรานุช แปลว่า
หญิงสาวผู้มีอายุยืน
จิกร แปลว่า
[จิตรกร]
จำรูญศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่งดงาม
จิตรพันธ์ แปลว่า
ผูกพันกับความงาม
จารุณีย์ แปลว่า
[จารุณี]
จตุพนธ์ แปลว่า
ผู้รวบรวมสิ่งของทั้ง ๔
จักกราวุฒิ แปลว่า
[จักราวุฒิ]
จุฬารักษ์ แปลว่า
คุ้มครองรักษาส่วนที่สูงสุด
จิตตพล แปลว่า
กำลังที่เกิดจากความคิด
จิดารัตน์ แปลว่า
ผู้มีจิตใจดี
จณินทร แปลว่า
[จรินทร]
จักรายุธ แปลว่า
[จักรายุทธ]
จรัญญ แปลว่า
กระจาย, แพร่กระจาย
จักรายุทธ แปลว่า
การรบของพระราม
จิระวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายที่มั่นคง
จักร์กฤช แปลว่า
จักรและกริช
จรัสแสง แปลว่า
เปล่งแสง
เจียมจิต แปลว่า
เตรียมใจ
จักรพัณธ์ แปลว่า
[จักรพรรณ]
จันทร์ประภา แปลว่า
แสงจันทร์
จมาพร แปลว่า
[ปัญจมาพร]
จมาพน แปลว่า
[ปัญจมาพน]
จันจิตตรา แปลว่า
ลูกจันที่สวยงาม
จีราภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐตลอดกาล
จิตรสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่งดงาม
จุฑากาญจน์ แปลว่า
ปิ่นทอง
จิตรลัดดา แปลว่า
เครือเถาที่งดงาม
จาณิศา แปลว่า
จินตนัดดา แปลว่า
คิดถึงหลาน
จอมสุรางค์ แปลว่า
ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง,พระอินทร์
จิรยุทธ แปลว่า
การรบที่ยาวนาน
จีราวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงามตลอดกาล
จีระพร แปลว่า
ความประเสริฐตลอดกาล
จิตติภรณ์ แปลว่า
ปัญญาประดุจเครื่องประดับ
จิระพัทธ์ แปลว่า
ความผู้กพันอันยั่งยืน
จีรวิทย์ แปลว่า
ความรู้ที่ยั่งยืน
จณินภัค แปลว่า
ผู้ที่มีโชคและชื่อเสียงในทางดี
จันทร์กนก แปลว่า
พระจันทร์ทอง
จิณิณ แปลว่า
[จิณณ์]
จัดรินทร์ แปลว่า
จักชัย แปลว่า
จะชนะ
จิรันธญานินท์ แปลว่า
[จิรันธนิน]
จันทนี แปลว่า
กลิ่นจันทน์
จันทรกร แปลว่า
ผู้สร้างดวงจันทร์,แสงจันทร์
จีรวัตร แปลว่า
สิ่งที่พึงกระทำอันยั่งยืน
จันทร์ญารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วและความรู้เกี่ยวกับดวงจันทร์
เจษฏางค์ แปลว่า
จิณณ์ทัพพ์ แปลว่า
ผู้ประพฤติต่อทรัพย์ที่ดี
จีวร แปลว่า
เครื่องนุ่งห่มของภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา
จตุพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายทั้งสี่
จุลินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งของขนาดเล็ก
จรุวรรณ แปลว่า
[จารุวรรณ]
จิรพัทร แปลว่า
[จิรภัทร]
จาริยะ แปลว่า
[จริยะ]
จันทรามาศ แปลว่า
พระจันทร์สีทอง
จุฑามนีย์ แปลว่า
[จุฑามณี]
จรินทร์ภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนและเป็นใหญ่แห่งนักเดินทาง
จรรณธมาศ แปลว่า
[จันทมาศ]
จรรยาสุทัศน์ แปลว่า
ผู้แยกแยะสิ่งที่พึงกระทำ
จันทร์สม แปลว่า
เสมอจันทร์
จริณทร์ธร แปลว่า
[จรินทร์ธร]
จุฑามาธ แปลว่า
[จุฑามาศ]
จริณนภา แปลว่า
[จรินทร์นภา]
จรินทร์นภา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในการไปบนท้องฟ้า
จีรพันธ์ แปลว่า
ความผูกพันตลอดกาล
จันทราทิพย์ แปลว่า
พระจันทร์บนฟ้า เทวดาพระจันทร์
จักราวุฒิ แปลว่า
ความรู้ที่หมุนเวียน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี