");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 1101-1200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ฐิติวรดา แปลว่า
มั่นคงและประเสริฐมาก
ฐานิต แปลว่า
ผู้มีความมั่นคง,มีฐานะดี
ฐานิดา แปลว่า
ผู้มีฐานะมั่นคง
ฐิติพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณดีตลอดกาล, วงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคง
ฐาน์ภูมิ แปลว่า
แผ่นดินที่มั่นคง
ฐิตารีย์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในความเอื้อเฟื้อ
ฐิติ แปลว่า
การตั้งอยู่ การดำรงอยู่
ฐานุสรณ์ แปลว่า
ความระลึกถึงที่มั่นคง
ฐิติวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคง
ฐิติพร แปลว่า
ความมั่นคงอันประเสริฐ
ฐปนัท แปลว่า
ให้ความมั่นคง
ฐีรณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความมั่นคง
ฐิตาพร แปลว่า
ผู้มีความประเสริฐอันมั่นคง
ฐิตะกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันมั่นคง
ฐาปนี แปลว่า
สร้าง
ฐิติชญาณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญามั่นคง
ฐานิติณณ์ แปลว่า
ผู้มีความตั้งมั่นในการข้ามพ้นความทุกข์
ฐาพล แปลว่า
มีกำลังมั่นคง
ฐิกันยาพัชร แปลว่า
หญิงสาวที่มั่นคงเหมือนเพชร
ฐิติภา แปลว่า
แสงสว่างอันมั่นคง
ฐิติวัสส์ แปลว่า
ปีที่มีความมั่นคง
ฐิตานันท์ แปลว่า
ความยินดีที่มั่นคง
ฐานิกา แปลว่า
ผู้ดำรงมั่น
ฐิตินาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันมั่นคง
ฐิติชญา แปลว่า
ความรู้อันมั่นคง
ฐกฤต แปลว่า
ความสำเร็จที่มั่นคง
ฐานิยา แปลว่า
ผู้ตั้งอยู่
ฐารตี แปลว่า
ความยินดีอันมั่นคง
ฐารตีณ์ แปลว่า
ผู้ที่รักวิชาความรู้ยิ่ง
ฐิติพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายที่มีความมั่นคง
ฐิติภัทร แปลว่า
ประเสริฐและมั่นง
ฐานิฏฐ์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่มั่นคงในความน่ารัก
ฐาณิษา แปลว่า
[ฐานิศา]
ฐรัชญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นสมบัติที่มั่นคง
ฐปนวัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญอันมั่นคง
ฐปนนท์ แปลว่า
มีความยินดีอันมั่นคง
ฐานานนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในฐานะ
ฐิรญาดา แปลว่า
การดำรงอยู่ของปราชญ์
ฐิติญา แปลว่า
หญิงผู้มีความมั่นคงในความรู้
ฐณิดา แปลว่า
ผู้มีความรู้มั่นคงมาก
ฐนิดา แปลว่า
ผู้มีฐานะมั่นคง
ฐิติยา แปลว่า
หญิงผู้มีความมั่นคง
ฐปนพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มั่นคง
ฐานิศวร์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในตำแหน่ง
ฐิตา แปลว่า
ผู้ดำรงมั่น
ฐิติศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจมั่นคง
ฐิติจันทร์ แปลว่า
มั่นคงเหมือนพระจันทร์
ฐาปนีย์ แปลว่า
ผู้สร้าง
ฐรินดา แปลว่า
ผู้หญิงมั่นคง
ฐิติฎาภรณ์ แปลว่า
ฐิติชยา แปลว่า
ผู้มีชัยชนะอันมั่นคง
ฐาณิฏฐ์ แปลว่า
เป็นที่น่าพอใจ
ฐิตปวีณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญามั่นคง
ฐยุทธ แปลว่า
ผู้มั่นคงในการต่อสู้
ฐากร แปลว่า
ผู้สร้างความมั่นคง
ฐกร แปลว่า
ผู้ตั้งมั่น, ผู้ตั้งอยู่ในความมั่นคง, ผู้สร้างความมั่นคง
ฐาปณีย์ แปลว่า
ฐานะโชติ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่
ฐิติพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มั่นคง
ฐิติธรรม แปลว่า
การดำรงอยู่ของธรรมะ
ฐิติกานต์ แปลว่า
ผู้ที่มีความรักมั่นคง
ฐณัฏชาพร แปลว่า
ฐัญวรรณ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีความรู้มั่นคง
ฐิติวัชร์ แปลว่า
การตั้งอยู่แห่งสายฟ้า
ฐิติวัจน์ แปลว่า
การตั้งอยุ่แห่งถ้อยคำ
ฐิติกรณ์ แปลว่า
การกระทำอันมั่นคง
ฐินียา แปลว่า
ฐิติกร แปลว่า
การตั้งอยู่ของการกระทำ
ฐิิติภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความมั่นคง
ฐานตา แปลว่า
ฑิมพิกา แปลว่า
ไพลน้ำ, ฟองน้ำ
ฑิตยา แปลว่า
เก่งดั่งนักปราชญ์
ฑิตยาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเก่งกล้าดุจนักปราชญ์
ฑิฆัมพร แปลว่า
ฑริตา แปลว่า
ดอกบัวขาว
ฑิกรญาดา แปลว่า
ฑิตฐิตา แปลว่า
ตั้งอยู่ในความรู้
โฑฆิ แปลว่า
ฑัณฑิกา แปลว่า
มีโทษ(ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ)
ฑริกา แปลว่า
ดอกบัว
ฑิตาภรณ์ แปลว่า
ฑาวิน แปลว่า
ฑิชาภรณ์ แปลว่า
ฑิมวิกา แปลว่า
ฟองน้ำ
ฑุลิกา แปลว่า
นกกางเขน
ฑีฆวัตน์ แปลว่า
ผู้ดำเนินไปอย่างมั่นคง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี