");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 11801-11900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กัญวราภัสร์ แปลว่า
หญิงผู้เป็นแสงสว่างอันประเสริฐ
กวีรัตน์ แปลว่า
กวีแก้ว,กวีที่เก่ง
กรณัฐา แปลว่า
การกระทำอันมั่นคง
กรรณติญา แปลว่า
ความรู้ ๓ ประการที่เกิดจากการฟัง
กตกร แปลว่า
กระทำแล้ว,สำเร็จ
กัญญ์ลภัสภร แปลว่า
หญิงผู้ค้ำจุนลาภ
เกศศรี แปลว่า
ผมงาม,งดงามที่สุด
ไกรพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง
กฤตย์ภคิน แปลว่า
โชคที่ทำให้ประสบความสำเร็จ,ผู้ประสบความสำเร็จในโชค
กัญญ์ธนาธรณ์ แปลว่า
หญิงผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์
กัญญ์ธนัชธร แปลว่า
หญิงที่ทรงไว้ซึ่งการเกิดมามีทรัพย์
กรพิทักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาแสงสว่าง
กาญจน์วริน แปลว่า
ประเสริฐเหมือนทองคำ
กิตตินาท แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงมาก
กัณฐพงศ์ แปลว่า
คอและวงศ์ตระกูล
กัญญธนาธรณ์ แปลว่า
หญิงผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์
กัญญ์วราภัส แปลว่า
หญิงที่เป็นดั่งแสงสว่างอันประเสริฐ
กันต์ชพร แปลว่า
ผู้เกิดมาประเสริฐและงดงาม
กัลยภัทร แปลว่า
หญิงที่ประเสริฐ
กัลยาภัทร แปลว่า
หญิงที่ประเสริฐ
แก่นจันทร์ แปลว่า
แก่นของพระจันทร์
กันตนพ แปลว่า
ผู้มีความน่ารัก ๙ ประการ
กันยามาศ แปลว่า
หญิงที่งดงามดั่งทอง
เกรียงไทย แปลว่า
เป็นอิสระและยิ่งใหญ่
กฤศฆนนาท แปลว่า
ผู้มีเข้มเป็นที่บันลือเพียงเล็กน้อย
กัณฑวรา แปลว่า
ส่วนที่ประเสริฐ
กอปร์กฤต แปลว่า
ผู้ประกอบด้วยความสำเร็จ
กวินนวีย์ แปลว่า
ผู้ปรารถความดี ๙ ประการ
กัญญ์ชลิดา แปลว่า
หญิงที่มีความเจริญรุ่งเรือง
กาญจน์วรานุช แปลว่า
หญิงที่ประเสริฐดั่งทอง
กิตติศักด์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจและความสามารถ
กัญจนรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาทองคำ
กุลณภัสสร์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีปัญญาเป็นแสงสว่าง
กิตติ์ชนิมา แปลว่า
ชีวิตที่มีเกียรติ
เกตุวิลา แปลว่า
ธงชัยที่งดงาม
กรณภัช แปลว่า
ผู้จำแนกการกระทำ
กรณ์ปวิชญ์ แปลว่า
การกระทำของนักปราชญ์
กษิด์โชค แปลว่า
โชคที่เกิดจากพระเจ้าแผ่นดิน
กานต์วิศรุตา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและมีชื่อเสียงปรากฏ
กานต์ภัสสร แปลว่า
แสงสว่างอันเป็นที่รัก
กฤตยะ แปลว่า
ความสำเร็จ
กาญจน์ธิดา แปลว่า
หญิงที่งดงามดุจทองคำ
กันย์ธรากร แปลว่า
หญิงสาวที่บริสุทธิ์และทรงไว้ซึ่งแสงสว่าง
กิจจาพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีการงาน
กรณ์กัณฑ์ แปลว่า
ส่วนแห่งการกระทำ
กุลปาลี แปลว่า
ผู้ปกป้องวงศ์ตระกูล
กนกณัช แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดปัญญาที่สูงค่า
กวินวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ดี
กิตชญา แปลว่า
ความรู้ที่ทำให้มีเกียรติ
กาญจน์ธนัต แปลว่า
ทองที่เป็นทรัพย์ของตน
กาญจน์วรหทัย แปลว่า
ดวงใจที่ประเสริฐเหมือนทองคำ
กัญญพัฒน์ แปลว่า
หญิงสาวที่มีความเจริญงอกงาม
กรรณิสา แปลว่า
เจ้าแห่งการฟัง
กณกฤต แปลว่า
กระทำให้เกิดประกายเพชร
กนกแก้ว แปลว่า
แก้วทอง
กัณฑิมา แปลว่า
ส่วน
กฤตกร แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จ
กฤติพัชร แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงเหมือนเพชร
กนกธัญญา แปลว่า
ผู้มีโชคเกี่ยวกับทองคำ
กิติวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในเกียรติ
กฤตลดาณัช แปลว่า
เชื้อสายผู้ประสบความสำเร็จและเกิดมาเพื่อความรู้
กฤติญาณัท แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในการให้ความรู้
กุลยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนวงศ์ตระกูล
กันตินันท แปลว่า
ผู้เป็นที่ยินดีและน่ารัก
กานดาวสี แปลว่า
สตรีที่มีอำนาจและเป็นที่รัก
กฤชญาณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด
กฤชมน แปลว่า
ผู้มีความคิดเฉียบแหลม
กิตติ์นิพัทธ์ แปลว่า
ผู้มีเกียรติเสมอ
กันต์ธีระ แปลว่า
นักปราชญ์ที่น่รัก
กฤชฐานนท์ แปลว่า
ผู้มั่นคงไปด้วยความสุขและมีปัญญาเฉียบแหลม
กอบัว แปลว่า
กอของต้นบัว
เกษมลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้มีความสุข
ไกรลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่ยิ่งใหญ่
ก้องลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะผู้มีชื่อเสียงหรือยิ่งใหญ่
เกียรติไกร แปลว่า
มีเกียรติมาก
กัญวิริน แปลว่า
สตรีที่มีความกล้าหาญ
กันต์กีรติ แปลว่า
ผู้มีเกียรติและน่ารัก
เกียรติพิวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยเกียรติ
กันยภัทรสร แปลว่า
หญิงผู้มีศรอันประเสริฐ
กรรณิตรา แปลว่า
เครื่องหมายแห่งการฟัง
กรกาญจน์ แปลว่า
แสงทอง
กัญญ์ภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนหญิงสาวที่บริสุทธิ์
กัลย์รุจิดา แปลว่า
หญิงสาวที่มีความงดงามมาก
กันย์ติภา แปลว่า
หญิงที่เป็นแสงสว่าง ๓ ประการ
กัลยากรณ์ แปลว่า
สตรีที่ประพฤติตนดี
กิจณรงค์ แปลว่า
ผู้ทำหน้าที่ในการรบ หมายถึง ทหาร
กนกนิตย์ แปลว่า
เสมอด้วยทองคำ
กันตตา แปลว่า
ตางาม
กัญญ์ดา แปลว่า
สตรีที่บริสุทธิ์และงดงามมาก
เกษมสรรค์ แปลว่า
ผู้สร้างความสุข
กัญญจิณณ์ แปลว่า
หญิงสาวผู้ประพฤติดี
กิตินนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในเกียรติ
กุลชัย แปลว่า
ตระกูลที่มีชัยชนะ
กมลชนกพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐและเป็นดั่งดวงใจของบิดา
กิติเดช แปลว่า
ผู้มีอำนาจและมีเกียรติ
กรแก้ว แปลว่า
แสงจากแก้วมณี
กิจจาพร แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในการงาน
เกตุสิรี แปลว่า
ธงชัยที่เป็นมงคล
กัญหา แปลว่า
หญิงผู้แสวงหา
กัญญ์ธนิกธร แปลว่า
สตรีผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี