");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 11601-11700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กาญจน์ทิพย์ แปลว่า
ทองของเทวดา,ทองทิพย์,ทองที่มาจากสวรรค์
กิตติ์อนันต์ แปลว่า
มีชื่อเสียงมากจนสุดประมาณ
กมลวิภา แปลว่า
งดงามดุจดอกบัว,ใจงาม, ใจดี
กริณ แปลว่า
หนี้ช้าง
กัญจน์ชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดขึ้นซึ่งทองคำ
กฤษณรัฐ แปลว่า
ประเทศของพระกฤษณะ
กิตติธนัตถ์ แปลว่า
ผู้รู้ประโยชน์ของทรัพย์และมีชื่อเสียง
กณิศรา แปลว่า
เจ้าแห่งประกายเพชร,รวงข้าว
กฤชวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีกริช,วงศ์ตระกูลของผู้มีปัญญา
กฤชรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในกริช
กุลเกียรติ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง
กาญจน์พิชชา แปลว่า
ความรู้ที่มีค่าดุจทองคำ
กาบจันทร์ แปลว่า
กฤศิกา แปลว่า
เล็ก
กิติชา แปลว่า
ผู้เกิดมามีชื่อเสียง
กันย์ทาริกา แปลว่า
เด็กหญิงที่มีความน่ารัก
กำพู แปลว่า
ไม้กลึงสําหรับเป็นที่รวมร้อยซี่ร่ม ซี่ฉัตร หรือ ซี่พุ่ม
กามนิต แปลว่า
ชื่อตัวละครในวรรณคดีเรื่องกามนิตวาสิฏฐี
กุลวรางค์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประกอบขึ้นจากสิ่งประเสริฐ
กมลทรัพย์ แปลว่า
ผู้มีดอกบัวเป็นทรัพย์,ทรัพย์อันบริสุทธิ์
กรรณทิพย์ แปลว่า
หูทิพย์,ทิพยโสต
กัลย์ญา แปลว่า
หญิงที่มีปัญญา
ึกิตติพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
ไกรวิณี แปลว่า
ผู้มีอำนาจ
กานติ์ชนิต แปลว่า
ผู้ที่ทำให้เกิดสิ่งอันเป็นที่รัก
กณิษฐา แปลว่า
ผู้ปรารถนาประกายเพชร
กัลย์กุลยา แปลว่า
หญิงสาวที่เกิดในวงศ์ตระกูลที่ดี
กษม แปลว่า
อดโทษ, แผ่นดิน
กันยภา แปลว่า
หญิงที่เป็นดั่งแสงสว่าง
กวินทัต แปลว่า
ผู้ให้สิ่งที่ดี
ก้องจิดากร แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดความคิดอันยิ่งใหญ่
กฤติทัต แปลว่า
ผู้ให้ความสำเร็จ
กันยดา แปลว่า
หญิงสาวที่มีความร่ำรวยมาก
กมลลภา แปลว่า
ลาภที่เกิดจากใจ
กรณธิป แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในการกระทำ
กัญจนาณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับทองคำ
เกษศิริ แปลว่า
ผมงาม, งดงามที่สุด
กัญจน์ณัฏฐ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีคุณค่าดุจทองคำ
กันย์ณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์สตรี
กวีวงศ์ แปลว่า
วงศ์ของนักประพันธ์,ตระกูลของนักประพันธ์, เชื้อสายของนักประพันธ์
แก้วพิสุทธิ แปลว่า
ดวงแก้วที่บริสุทธิ์
ไกลกังวล แปลว่า
ห่างไกลความวิตกกังวล
กฤตกวิน แปลว่า
ผู้ทำความดีสำเร็จแล้ว
ไกรวินท์ แปลว่า
ผู้พบความยิ่งใหญ่
กานต์ฐพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มั่นคงในสิ่งอันเป็นที่รัก
กฤษฎาวุฒิ แปลว่า
ผู้กระทำแล้วด้วยปัญญา
กัญญาภร แปลว่า
หญิงผู้ค้ำจุน
กันยาภร แปลว่า
หญิงผู้ค้ำจุน
กัญจน์เพชร แปลว่า
เพชรและทอง
กานต์ดา แปลว่า
รักมาก
กิจอานันท์ แปลว่า
ผู้รักหน้าที่การงาน
กรุณรัตน์ แปลว่า
ความช่วยเหลือที่มีค่ายิ่ง
กนกวลี แปลว่า
ถ้อยคำที่มีคุณค่ามากเหมือนทองคำ
เกียรติกมล แปลว่า
ดอกบัวที่มีชื่อเสียง
กรพัชร์สรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งดุจแสงเพชร
กาญจน์ญาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาที่มีค่ายิ่ง
กมนีย์ แปลว่า
งามและเป็นที่พอใจ
กรองมาลิน แปลว่า
ร้อยดอกไม้,ร้อยมาลัย
กาญจนรัฐ แปลว่า
ประเทศที่มีค่ายิ่งเหมือนทองคำ
กชนิชา แปลว่า
บริสุทธิ์ตลอดกาล
กฤติภพ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จแล้วในโลก
กิตติโชติ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงรุ่งเรือง
กิตติเทพ แปลว่า
มีชื่อเสียงเหมือนเทวดา,มีชื่อเสียงมาก
กัมลาส แปลว่า
ผู้มีดอกบัวเป็นที่นั่ง หมายถึง พระพรหม
กันต์ญาณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้มั่นคงและน่ารัก
กุญช์ฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจดั่งช้าง
กฤตชภูมิ แปลว่า
ผู้เกิดมาประสบความสำเร็จในโลก
กองสิน แปลว่า
กองเงิน
กันต์นภัส แปลว่า
งดงามดุจท้องฟ้า
กัญจน์กุลธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งวงศ์ตระกูลและทองคำ
กานต์ธีราพัฒน์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของผู้เจริญเหมือนนักปราชญ์
กาญจนจิตต์ แปลว่า
ใจงามดุจทองคำ
โกมลภู แปลว่า
ผู้อ่อนโยนในโลก
กิตตทัต แปลว่า
ผู้ให้ชื่อเสียง,ผู้ให้เกียรติ
กัญญ์ภัคญา แปลว่า
หญิงที่มีโชคที่เกิดแต่ปัญญา
กล้วยไม้ แปลว่า
ชื่อพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหลายชนิด ลักษณะต้นใบ ดอก ช่อดอก แตกต่างกันไปตามพันธุ์ มีทั้งชนิดที่ขึ้นตามพื้นดิน เรียกรวมว่า กล้วยไม้ดิน และชนิดที่ขึ้นบนก้อนหิน หรือต้นไม้ เรียกรวมว่า กล้วยไม้อากาศ
กันต์นลิน แปลว่า
งดงามเหมือนดอกบัว,ผู้ที่งดงามและบริสุทธิ์
ก้องกฤษดากร แปลว่า
ผู้กระทำอภินิหารอันยิ่งใหญ่
กุลชลิตา แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
ก้องกฤช แปลว่า
ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
กมลพิศ แปลว่า
พิจารณาดอกบัว,งดงามเหมือนดอกบัว
กาญจน์อนงค์ แปลว่า
หญิงที่เกี่ยวเนื่องด้วยทองคำ,หญิงที่ที่ทรงคุณค่าดุจทองคำ
กริชชยาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งชัยชนะที่เกิดจากกริช
กันยาลักษณ์ แปลว่า
สตรีที่มีลักษณะที่ดี
กิรติสา แปลว่า
เจ้าแห่งเกียรติยศ
กัญจนพัช แปลว่า
กรอบทอง
การันย์ แปลว่า
ที่สุดอักษร หรือตัวสุดของศัพท์, พยัญชนะที่ไม่ออกเสียงโดยมีไม้ทัณฑฆาตเป็นเครื่องหมายฆ่าเสียงกำกับไว้ด้านบน
กฤษดาพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีอภินิหาร
เกียรติยา แปลว่า
เกียรติ
กิรติกุล แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีเกียรติ
กฤตนพ แปลว่า
ความสำเร็จ ๙ ประการ
กฤษฏิ์ลภน แปลว่า
ผู้ฉลาดและมีลาภ
กันย์ณัชชา แปลว่า
หญิงผู้เกิดมาเพื่อความรู้
กฤตธนา แปลว่า
ผู้สำเร็จในทรัพย์
กัตติยา แปลว่า
กวินลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะดี
กัญญ์ชยาวีร์ แปลว่า
หญิงที่มีชัยชนะที่เกิดจากความกล้าหาญ
เกื้อกรุณา แปลว่า
ช่วยเหลือและเกื้อหนุน
กวินรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่ดี
กรโชต แปลว่า
แสงสว่างรุ่งเรือง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี