");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 11501-11600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
เกรียงวุฒิ แปลว่า
มีความรู้มาก
กนกพรพรรณ แปลว่า
เชื้อสายที่ประเสริฐเหมือนทองคำ
กฤษฏ์กุญชร แปลว่า
ช้างน้อย
กฤษฏ์กุญช์ แปลว่า
ช้างน้อย
เกิดพงศ์ แปลว่า
กำเนิดวงศ์ตระกูล
กานต์ชญา แปลว่า
ผู้รักในวิชาความรู้
กัญจน์รัศม์ แปลว่า
แสงทอง
กฤตณัท แปลว่า
ผู้ให้ความรู้และความสำเร็จ
กฤษฏ์วรรธน์ แปลว่า
ต้นกล้าแห่งความเจริญ
กัญญาพัช แปลว่า
หญิงสาวที่อยู่ในกรอบ
กิจชรัน แปลว่า
กฤษณ์กวิน แปลว่า
ดีงามเหมือนพระกฤษณะ
กฤตชฎากร แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จสูงสุด
กษิเดช แปลว่า
อำนาจแห่งน้ำนม
กัญญภัทรพงษ์ แปลว่า
หญิงสาวที่มีวงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ
กัญญพงษ์ แปลว่า
หญิงสาวที่มีวงศ์ตระกูลที่ดี
กัลย์ชฎารีย์ แปลว่า
หญิงสาวที่ประเสริฐสุด
กาจญา แปลว่า
เก่งกาจในความรู้
กษิดิ์ภัทร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
เก่งนราภักดิ์ แปลว่า
คนที่เก่งและจงรักภักดี
แก้วสวรรค์ แปลว่า
ดวงแก้วที่มาจากสวรรค์
กุลภักดิ์ แปลว่า
ผู้จงรักภักดีต่อวงศ์ตระกูล,วงศ์ตระกูลที่มีความจงรักภักดี
กชภัท แปลว่า
ประเสริฐเหมือนดอกบัว
กัณฑิศา แปลว่า
ส่วนที่เป็นใหญ่
กัณฑ์ชิสา แปลว่า
ส่วนที่เป็นใหญ่
กันยาวรรณ แปลว่า
หญิงสาวที่มีตระกูล
กมลธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งดอกบัว
กกแก้ว แปลว่า
ต้นกกที่ดี
กัญวิญา แปลว่า
หญิงสาวที่มีปัญญารู้แจ้ง
กัญญ์พัสวรา แปลว่า
หญิงสาวที่มีอำนาจอันประเสริฐ
กัญตาภา แปลว่า
หญิงสาวผู้มีดวงตาและแสงสว่าง
กานต์ทิพย์ แปลว่า
เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลาย
กัญวสุ แปลว่า
หญิงสาวที่มีความเก่งกล้า
กัญญ์พัสวรี แปลว่า
หญิงสาวที่มีกำลังอันประเสริฐ
กรรณพรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยการฟัง
กณัฐยาพัชร์ แปลว่า
กมลธนนันท์ แปลว่า
ผู้มีใจยินดีในทรัพย์
กาญจน์วิมล แปลว่า
บริสุทธิ์ดุจทองคำ
กาญจน์วิภา แปลว่า
งดงามดุจทองคำ
กาญจน์วดี แปลว่า
มีทองคำ
กัลป์เกษม แปลว่า
ผู้มีความสุขอันยืนนาน
กัลยดา แปลว่า
หญิงสาวบริสุทธิ์และมีทรัพย์มาก
แก้วเอก แปลว่า
แก้วที่เป็นหนึ่ง
กัญนลินทิพย์ แปลว่า
หญิงสาวที่บริสุทธิ์ดุจดอกบัวสวรรค์
กัณฑรัตน์ แปลว่า
ส่วนของแก้วมณี
เกษวรี แปลว่า
ประเสริฐสุด
กนกวดี แปลว่า
มีทองคำ
กฤตทยาพัทธ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จและเกี่ยวเนื่องด้วยความเอ็นดี
กิติรัฐ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงในประเทศ
กัญฐพัชญ์ แปลว่า
หญิงผู้อยู่ในกรอบความรู้ที่มั่นคง
กริษฐา แปลว่า
ทำมาก สร้างสรรค์ไว้มาก
กุลศิร์ญาดา แปลว่า
วงศ์ตระกูลของยอดแห่งนักปราชญ์
กาเหว่า แปลว่า
ชื่อนกชนิดหนึ่ง ตัวผู้มีสีดำ ตัวเมียสีน้ำตาลย่อมกว่ากาเล็กน้อย บางทีก็มีลายจุดขาวๆ
กฤตติณณ์ แปลว่า
ผู้ก้าวข้ามพ้นแล้ว
กัญญ์วรนิษฐ์ แปลว่า
หญิงสาวผู้ประสบความสำเร็จในสิ่งประเสริฐ
กัญญธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่เป็นหญิงสาวบริสุทธิ์และมีความงดงาม
กรณกฤษณ์ แปลว่า
ู้ผู้ประพฤติตนดุจพระกฤษณะ
กิติภาภรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งแสงสว่างของเกียรติ
กรัณย์ภัทร แปลว่า
ผู้กระทำกิจอันประเสริฐ
กันต์ธนวุฒิ แปลว่า
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับทรัพย์ที่ดี
กรรณธรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งการฟัง
กัญญาพิชญ์ แปลว่า
หญิงที่มีความรู้
กรกวรรษ แปลว่า
ฝนลูกเห็บ
กัณภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรุ่งเรือง
กัญพิชาณัฐ แปลว่า
หญิงที่เป็นนักปราชญ์ผู้มีความรู้ยิ่ง
กานต์ณดา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและมีความรู้มาก
กษิดิ์โชค แปลว่า
ผู้มีโชคในแผ่นดิน
กฤศญา แปลว่า
ความรู้ย่อมๆ เกร็ดความรู้
กัญญภัท แปลว่า
หญิงสาวผู้ประเสริฐ
เกษนภา แปลว่า
สูงสุดดุจท้องฟ้า
กนิตา แปลว่า
กิติกา แปลว่า
ผู้ประกอบด้วยชื่อเสียง,ผู้มีเกียรติ
กชชฎา แปลว่า
ผู้เป็นยอดแห่งความบริสุทธิ์
กัณฑิมาพร แปลว่า
ผู้มีส่วนในสิ่งอันประเสริฐ
กวินกิตติ์ แปลว่า
มีชื่อเสียงที่ดี
กบินทร แปลว่า
พญาลิง,ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ลิง
เกียรติสุดาพร แปลว่า
หญิงที่มีเกียรติและประเสริฐ
กรรัก แปลว่า
สร้างความรัก
กรวิศว์ศักดิ์ แปลว่า
ผู้สร้างอำนาจทั้งปวง
เกียรติกาญจน์ แปลว่า
มีเกียรติดั่งทอง
กณัฐฐา แปลว่า
ผู้ส่องประกายเหมือนเพชรที่มั่นคง
ก้องวิชญ์ แปลว่า
มีชื่อเสียงเหมือนนักปราชญ์
กนกเนตร์ แปลว่า
ตาทอง
เกี๋ยงเงิน แปลว่า
ดอกลำเจียกเงิน
กำลัง แปลว่า
พลัง
กุญช์วิไล แปลว่า
งดงามดุจช้าง
กษิดิ์พัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในแผ่นดิน
กันญาลินทิพย์ แปลว่า
กฤษฏภาส แปลว่า
กระทำแล้วซึ่งแสงสว่าง,พระอาทิตย์
กิตติสยา แปลว่า
อาศัยเกียรติ
กรณ์ประณต แปลว่า
กระทำความเคารพ
กันต์ณัฐ แปลว่า
น่ารักเหมือนนักปราชญ์
กรภร แปลว่า
ค้ำจุนแสงสว่าง
กุลชฎา แปลว่า
ผู้เกิดมาสูงส่งด้วยวงศ์ตระกูล
กวินกาญจน์ แปลว่า
ดีงามดุจทองคำ
กวินทร์นิภา แปลว่า
ผู้ที่เสมอกับจอมกวี
กมลนภัช แปลว่า
ใจที่เกิดจากฟ้า,ดวงใจของเทวดา,ดอกบัวสวรรค์
กัญจนจักร แปลว่า
จักรทอง,แว่นแคว้นที่มีความเจริญรุ่งเรือง
กัญจนาจักร แปลว่า
จักรทอง,แว่นแคว้นที่มีความเจริญรุ่งเรือง
กันตฤทัย แปลว่า
ดวงใจอันเป็นที่รัก
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี