");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 11401-11500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กัญจน์ทาริกา แปลว่า
เด็กหญิงที่งดงามดั่งทอง
กันยวัชร แปลว่า
หญิงสาวที่มีความเข็มแข็ง
กิจศิริศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจและหน้าที่อันงดงาม
กฤษวัฒน์ แปลว่า
กฤดิพรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญในเกียรติ
กนิกนันต์ แปลว่า
[กณิกนันต์]
กรกนกพร แปลว่า
ประเสริฐดุจแสงทอง
เกษชุดา แปลว่า
รุ่งเรืองที่สุด
กัญณภัคร แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้เป็นแสงสว่างอันยิ่งใหญ่
กลินทิพย์ แปลว่า
กวินทร์ทิพย์ แปลว่า
จอมนักประพันธ์ผู้เก่งกาจ
กฤษญา แปลว่า
กุลศรัณย์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของวงศ์ตระกูล
กิตติญาณี แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
กาญจน์ศิตา แปลว่า
ผู้มีรอยยิ้มที่งดงามดุจทองคำ
กาญจนะวัฒน์ แปลว่า
เจริญดุจดั่งทอง
กมลณัช แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้อันบริสุทธิ์
กาญจนกีรติ แปลว่า
มีชื่อเสียงเหมือนทองคำ
กาญจนะ แปลว่า
ทองคำ
เกศวดี แปลว่า
สูงสุด,เส้นผม
เกตวดี แปลว่า
[เกศวดี]
กาญจน์นลินทิพย์ แปลว่า
ดอกบัวทองสวรรค์
กันต์นลินทิพย์ แปลว่า
งดงามดุจดอกบัวจากสวรรค์
กาญจน์นลิน แปลว่า
ดอกบัวทอง
กิติสภานันท์ แปลว่า
มีชื่อเสียงและเป็นที่ยินดีแก่องค์กร
กษมาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความอดกลั้น,ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
กัญจน์ชญาณ์ แปลว่า
ความรู้ที่มีค่าดุจทองคำ
กัญชญาณ์ แปลว่า
หญิงสาวที่มีปัญญา
กณิศนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในรวงข้าว
กนกพัช แปลว่า
กรอบทอง
กัญคณัฏฐ์ แปลว่า
หญิงสาวที่มีหมู่คณะมั่นคง
กัณฑโชค แปลว่า
ส่วนแห่งโชค
กานต์สินีย์ แปลว่า
หญิงสาวที่น่าปรารถนาและเป็นที่รักยิ่ง
กฤษฏ์พงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของวงศ์ตระกูล
กษมพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความอดทนอดกลั้น
กุลนุช แปลว่า
หญิงสาวที่มีชาติตระกูล
กุลนิตา แปลว่า
เชื้อสายที่ฝึกมาดีแล้ว
เกรียงวัศ แปลว่า
มีอำนาจยิ่งใหญ่
กนกชมพู แปลว่า
หว้าทอง
กัญญานิกร แปลว่า
ประชาชนที่เป็นผู้หญิง
แก้มใส แปลว่า
แก้มงามผุดผ่อง
กอบศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจ
กัญญฤทธิ์ แปลว่า
หญิงสาวที่มีอำนาจ
กิตติภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งเกียรติยศ
แก้วสรรค์ แปลว่า
แก้วที่สร้างขึ้น
กรณ์ภัสสร แปลว่า
การกระทำให้เกิดแสงสว่าง
กัญญ์ปวีณ์ แปลว่า
หญิงที่มีความเฉลียวฉลาด
เกวลียากร แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดความรู้สูงสุด
กฤติญาพร แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในความรู้ที่ประเสริฐ
กัญนิภาพร แปลว่า
หญิงที่ประเสริฐเสมอ
กัญญปวีณ์ แปลว่า
หญิงสาวบริสุทธิ์และมีปัญญา
กชนันทศร แปลว่า
ศรที่น่ายินดีและบริสุทธิ์
กันตมิตร แปลว่า
เพื่อนที่น่ารัก
กรธรา แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งแสงสว่าง
การะเกตุ แปลว่า
ผู้มีงานเป็นธงชัย
เก้าภพ แปลว่า
๙ แผ่นดิน
กรญาวีร์ แปลว่า
ผู้สร้างปัญญาและความกล้าหาญ
กันตรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่งดงาม
เก็จพลอย แปลว่า
พลอยที่เป็นเครื่องประดับ
กิมหงษ์ แปลว่า
หงส์ทอง
กชณฐกร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้ที่มั่นคงและบริสุทธิ์
กนกภูมิ แปลว่า
แผ่นดินทอง
กาญจน์กมล แปลว่า
ดอกบัวทอง
กาลมาลย์ แปลว่า
ดอกไม้แห่งกาลเวลา
กุลนเรศ แปลว่า
เชื้อสายของผู้เป็นใหญ่,เชื้อสายของพระเจ้าแผ่นดิน
เกศวลีพรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีถ้อยคำที่ดีที่สุด
กัญญ์ณพิชญ์ แปลว่า
หญิงสาวผู้มีปัญญาดุจนักปราชญ์
ก้องปพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามในชื่อเสียง
กัญชฎารัศม์ แปลว่า
สตรีที่มีแสงสว่างสูงสุด
กรจิต แปลว่า
ใจที่ผ่องใส
กัญณธร แปลว่า
หญิงสาวที่ทรงไว้ซึ่งปัญญา
กัญจน์ธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งทองคำ
กัญณ์ธร แปลว่า
หญิงสาวผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
กริชกมล แปลว่า
ผู้มีใจเด็ดเดี่ยวดุจกริช
กริชห์โกมล แปลว่า
[กริชโกมล]
เกศนรินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดิน
กรองศิริ แปลว่า
คัดสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
กิติฤทธิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจและชื่อเสียง
กัญจนะ แปลว่า
ทองคำ
ก้องไกร แปลว่า
มีชื่อเสียงมาก
ก้องปกรณ์ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงด้วยตำรา
กัญจณะ แปลว่า
[กัญจนะ]
กานต์ญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นที่รัก
ไกรกฤษฏิ์ แปลว่า
ฉลาดมาก
กัญญานลินทิพย์ แปลว่า
หญิงผู้มีดอกบัวสวรรค์
กฤษดาพร แปลว่า
ผู้มีอภินิหารอันประเสริฐ
กันยากาญจน์ แปลว่า
หญิงที่มีค่าเหมือนทองคำ
กฤชเตโช แปลว่า
อำนาจที่เกิดแต่กริช
กตวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่กระทำแล้ว,เชื้อสายของผู้ประสบความสำเร็จ
กุลธิรา แปลว่า
เชื้อสายแห่งนักปราชญ์
กชณิช แปลว่า
บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
กันต์วลัย แปลว่า
กำไลที่งดงาม
กฤติญธร แปลว่า
ผู้สำเร็จและทรงไว้ซึ่งความรู้
กรยา แปลว่า
กนกรัตนา แปลว่า
แก้วทอง
กมุทากร แปลว่า
ผู้สร้างดอกบัว, กระพุ่มมือ
กษกร แปลว่า
เกศเก้า แปลว่า
เส้นผมทั้ง ๙
กรินชัย แปลว่า
ชัยชนะที่เกิดจากช้าง
กณิดา แปลว่า
มีประกายเพชร
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี