");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 11301-11400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
เกษนรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวง
กฤษณะพล แปลว่า
ผู้มีกำลังมากดุจพระกฤษณะ
กุลวิรัลพัชร์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีค่ายิ่งดุจเพชร
กรณ์ภัสสรณ์ แปลว่า
การกระทำที่เป็นแสงสว่างอันเป็นที่พึ่ง
กิติยากร แปลว่า
ผู้สร้างเกียรติยศ
กิติพล แปลว่า
กำลังที่มีเกียรติ
กวีพักตร์ แปลว่า
ใบหน้าของนักประพันธ์
กรนุช แปลว่า
หญิงสาวผู้สร้าง
กรสุวรรณ แปลว่า
แขนทอง
แกมกาญจน์ แปลว่า
ผสมทองคำ
กัณฑ์ชวภณ แปลว่า
ส่วนของการกล่าวด้วยเชาว์ปัญญา
กิตติภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งเกียรติยศ
กัญนิชา แปลว่า
หญิงสาวผู้เป็นนิรันดร์
กัญญนิช แปลว่า
สตรีที่เป็นนิรันดร์
แก้วเกศ แปลว่า
แก้วที่สูงสุด
เกื้อกอบ แปลว่า
ช่วยเหลือ
กฤตริน แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จเรื่อยๆ
เกียรติศรุต์ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงมาก
กัญญ์สิริ แปลว่า
หญิงสาวที่งดงาม,หญิงสาวที่นำมาซึ่งความเจริญ
กิติยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนเกียรติยศ
กัลย์ชลิดา แปลว่า
สตรีผู้รุ่งเรืองแล้ว
กัญธิมา แปลว่า
หญิงสาวที่เป็นนักปราชญ์
เกศภิญญา แปลว่า
ผู้มีความรู้สูงสุด
กัลยารัตน แปลว่า
นางแก้ว
กุลกนก แปลว่า
วงศ์ตระกูลแห่งทองคำ
กชกุล แปลว่า
เชื้อสายที่บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
เก่งชัย แปลว่า
ผู้เก่งกาจและมีชัยชนะ
กริชชา แปลว่า
เกิดมาฉลาดเฉียบแหลม
กิรติกา แปลว่า
ผู้มีเกียรติ
กรีธาทัพ แปลว่า
เคลื่อนทัพ
กรีธา แปลว่า
เคลื่อน ยก เดินทางเป็นหมู่เป็นกระบวน
กุลภณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ได้รับการกล่าวถึง
กาจกมล แปลว่า
ผู้มีใจเด็ดขาด
กันต์รพี แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในความน่ารัก
กฤศญาณ แปลว่า
เกร็ดความรู้
ก่อรัฐ แปลว่า
สร้างประเทศ
กสินีณัฐ แปลว่า
สตรีผู้มีความรู้ด้านการเพาะปลูก
กฤติยาภาส แปลว่า
แสงสว่างแห่งความสำเร็จ
กรุงทอง แปลว่า
เมืองที่รุ่งเรือง
กิติรัตน์ แปลว่า
มีชื่อเสียงมาก
เกตุกวี แปลว่า
นักประพันธ์ที่เป็นธงชัย
กาญจน์เก้า แปลว่า
ทองเนื้อเก้า
กิรติกานต์ แปลว่า
ผู้รักเกียรติ
กัณฑ์วีร์ แปลว่า
ตอนกล้าหาญ
กรณัฐรัชต์ แปลว่า
ผู้สร้างเงินของนักปราชญ์
เกล้ากิรตา แปลว่า
ผู้เป็นที่เล่าลือสูงสุด
กิตติณัฐพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของนักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
กฤตปณต แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จด้วยความอ่อนน้อม
กรรณพล แปลว่า
กำลังที่เกิดจากการฟัง
กัลปพฤกษ์ แปลว่า
ต้นไม้ที่เชื่อกันว่าให้ผลสําเร็จตามความปรารถนา
กันต์พิสุทธิ์ แปลว่า
ผู้บริสุทธิ์และน่ารัก
กษิดิ์ธัช แปลว่า
ธงชัยของแผ่นดิน
กชญาณ์พัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความรู้อันประเสริฐ
กิ่งภัสสรณ์ แปลว่า
กิ่งของแสงสว่างที่เป็นที่พึ่ง
กัญเขมิกา แปลว่า
หญิงสาวที่มีความสุข
กาญจนเรขา แปลว่า
งดงามดุจทองคำ
กวีภัส แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดแต่นักประพันธ์
กัญญาดา แปลว่า
หญิงสาวที่บริสุทธิ์มาก,นักปราชญ์สตรี
เกษมทรัพย์ แปลว่า
ผู้มีความสุขในทรัพย์
กิ่งธรณ์ธันย์ แปลว่า
เชื้อสายที่ทรงไว้ด้วยความเจริญงอกงาม
กรวรรษ แปลว่า
ผู้สร้างฝน
กานต์ระวี แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในสิ่งอันเป็นที่รัก
กานต์นิษฐ์ แปลว่า
ผู้สมบูรณ์ด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก
เกตุชฎา แปลว่า
สูงสุดดุจธงชัย
กมลปัฐน์ แปลว่า
พูดจากใจ
กัลป์ตรี แปลว่า
สามกัป
กฤตนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความสำเร็จ
กนกชฎา แปลว่า
ชฎาทองคำ
กาญจนาณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ที่งดงามดุจทองคำ
กิตญาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้ที่ควรสรรเสริญ
กนกณต แปลว่า
ผู้นอบน้อมที่งดงาม
กชภูมิ แปลว่า
แผ่นดินแห่งดอกบัว,ความรู้ที่บริสุทธิ์
กุลชร แปลว่า
เชื้อสายแห่งน้ำ
กิติชาญ แปลว่า
เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียง
การันต์ชิดา แปลว่า
ผู้ชนะในหน้าที่การงาน
ก่อปณิธาน แปลว่า
ผู้สร้างความปรารถนา
กุลกาล แปลว่า
เชื้อสายแห่งกาลเวลา
ก้องปริตร แปลว่า
ป้องกันรักษาชื่อเสียง
กฤตธนาพัฒน์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จและเจริญในทรัพย์
กฤตาทัต แปลว่า
ผู้ให้แล้ว
กฤตทัต แปลว่า
ผู้ให้แล้ว
กนกจิต แปลว่า
ใจดี
กฤติมาส แปลว่า
ผู้มีความสำเร็จเหมือนพระจันทร์
กัญรัต แปลว่า
หญิงสาวที่มีความสุข
กิตติชล แปลว่า
สายน้ำที่มีชื่อเสียง
กันต์เกียรติ แปลว่า
เกียรติอันเป็นที่รัก
กนต์ณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ที่น่ารัก
กรณ์ศศิ แปลว่า
การกระทำของพระจันทร์
กฤตวัฒน์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จด้วยการกระทำ
กมลชรส แปลว่า
น้ำใจ
กันยาภรณ์ แปลว่า
หญิงสาวที่ค้ำจุน
การัณย์ธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งหน้าที่
กรณ์นิพัทธ์ แปลว่า
การกระทำเป็นประจำ
กุลวิรัชย์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีชัยัชนะและความกล้าหาญ
ก้านเพชร แปลว่า
ก้านเพชร
กัญญ์ณิชชา แปลว่า
หญิงสาวที่เกิดมาบริสุทธิ์
กัลยาเนตร แปลว่า
ดวงตาของหญิงสาว
กุลชุลี แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความอ่อนน้อม
เกษริน แปลว่า
เกสรดอกไม้
กัญญมาศ แปลว่า
หญิงสาวที่งดงามดั่งทอง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี