");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 11101-11200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กฤตชยานันท์ แปลว่า
ผู้ที่มีความยินดีในชัยชนะ
เกียรตินภา แปลว่า
ท้องฟ้าที่น่าสรรเสริญ
กฤติณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีเกียรติ
กตัญญพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามด้วยความรู้คุณ
กานต์สรายุทธ แปลว่า
ผู้ที่รักในการรบด้วยด้วยศร
เกษา แปลว่า
ผม
เกศา แปลว่า
ผม
กัญสิรี แปลว่า
หญิงที่นำมาซึ่งความเจริญ
กัญญสิริ แปลว่า
หญิงที่นำมาซึ่งความเจริญ
กริสรา แปลว่า
พญาช้าง
กัลย์รัศมี แปลว่า
หญิงสาวที่มีความรุ่งเรือง
กำไร แปลว่า
ผลที่ได้เกินทุน, ยิ่ง, เกิน
กษิดิฐ แปลว่า
แผ่นดินอันมั่นคง, ผู้มีความมั่นคงเหมือนแผ่นดิน
กชวรรษ แปลว่า
สายฝนและดอกบัว
กฤษฎิ์วรวิช แปลว่า
ผู้ฉลาดในความรู้ที่ประเสริฐ
การดี แปลว่า
มีงานที่ดี
กัญญ์ณณัฎฐ์ แปลว่า
หญิงที่มีความรู้ของนักปราชญ์
กันตาภิมุข แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหนทางแห่งความน่ารัก
กัลย์ธรีรัตน์ แปลว่า
หญิงสาวที่ทรงไว้ซึ่งสิ่งมีค่า, หญิงสาวที่ทรงไว้ซึ่งแก้วมณี
กิติพัช แปลว่า
กรอบแห่งเกียรติยศ
กัญติพัช แปลว่า
หญิงที่อยู่ในกรอบ ๓ ประการ
กัญติพัฒน์ แปลว่า
หญิงผู้มีเจริญ ๓ ประการ
กัญติพัต แปลว่า
หญิงผู้ประพฤติดี ๓ ประการ
กิจติพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีหน้าที่ ๓ ประการ
กอบุญ แปลว่า
ที่รวมของบุญ
กาญจน์ชนิตา แปลว่า
มารดาที่มีคุณค่าดั่งทองคำ
กฤษฎ์ตฤณ แปลว่า
ต้นหญ้าที่กระทำแล้ว
กาญจน์นิภาวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เสมอด้วยทองคำ หมายถึงวงศ์ตระกูลที่ร่ำรวย,ผิวพรรณที่เสมอด้วยทองคำ หมายถึงมีผิวพรรณงาม
กรรณธิรา แปลว่า
นักปราชญ์ที่เกิดจากการฟังมาก
กันต์ณภัส แปลว่า
ผู้น่ารักด้วยแสงสว่างแห่งปัญญา
กัญนันทน์ แปลว่า
หญิงสาวที่มีความสุข
เกศวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่สูงสุด
กุลนารี แปลว่า
หญิงที่เกิดมามีวงศ์ตระกูลที่ดี
กมลนิช แปลว่า
ใจตนเอง
กรผกา แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดจากดอกไม้
กิตติญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง
กุนทิวา แปลว่า
หมูและกลางวัน
กันย์ชิตา แปลว่า
หญิงสาวที่มีชัยชนะบริสุทธิ์
กรชฎา แปลว่า
แสงจากชฎา
กานติ์จิรัฐ แปลว่า
ผู้ที่มีความรักมั่นคงตลอดกาลภ
กมลนนท์ แปลว่า
ความยินดีที่เกิดจากใจ
กันต์ญาเนตร แปลว่า
ดวงตาแห่งปัญญาอันงดงาม
กฤตคุณ แปลว่า
ผู้กระทำแต่ความดี, ผู้กระทำแต่สิ่งอันเป็นประโยชน์, ความดีที่ได้กระทำไว้แล้ว
กฤติภัท แปลว่า
ผู้กระทำแต่สิ่งที่ประเสริฐ,ผู้ประเสริฐด้วยการกระทำ
เกษสินี แปลว่า
หญิงที่มีผมงาม, หญิงที่สูงสุด
เกษสินีย์ แปลว่า
หญิงที่ปรารถนาให้เส้นผมมีความงดงาม
กัณฑ์ณวิทย์ แปลว่า
ผู้มีส่วนเกี่ยวกับวิชาความรู้
กนิษฐ์นันท์ แปลว่า
ลูกสาวที่มีความสุข
กลวัชญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ยิ่งเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
กาญจน์ดา แปลว่า
มีทองคำมาก
กุลวรีย์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเพียร
กัญญ์ณัฎฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์สตรี
กนกพิสุทธิ์ แปลว่า
ผู้ที่บริสุทธิ์ดุจทองคำ
กนกพิศุทธิ์ แปลว่า
ผู้ที่บริสุทธิ์ดุจทองคำ
กวีวัช แปลว่า
กรอบของนักประพันธ์
กุลสรี แปลว่า
วงศ์ตระกูลผู้มีศร
กวิสสรา แปลว่า
นักประพันธ์ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
ก้องกิติเดชน์ แปลว่า
ศรที่มีชื่อเสียงมาก
ก้องพสุธา แปลว่า
มีชื่อเสียงทั่วแผ่นดิน
ก้องพิทักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาเกียรติ
ก้องกิตติ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียง
ก้องอนันต์ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงมากจนไม่อาจประมาณได้
ก้องเกศ แปลว่า
มีชื่อเสียงที่สุด
ก้องพิชญ์ทักข์ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงในความสามารถเทียบเท่านักปราชญ์
กรกต แปลว่า
ผู้กระทำแล้วซึ่งแสงสว่าง
กฤชตนัย แปลว่า
บุตรชายที่ปัญญาเฉียบแหลม
กุลวัชร แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเข้มแข็ง
กรลดา แปลว่า
ลำแสง
โกสิต แปลว่า
[โฆษิต]
เกศวสา แปลว่า
ผู้มีอำนาจสูงสุด
กอบพล แปลว่า
เอากำลัง
กมลณัธนัน แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นทรัพย์และดวงใจ
เกษดารินทร์ แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่ดาว
กนกวิภักดิ์ แปลว่า
ความจงรักภักดีที่ปรากฏชัด งดงาม และมีค่าดุจทองคำ
กัญณ์ฐรัตน์ แปลว่า
สตรีที่มีคุณค่าตลอดไป
กนกภคณัช แปลว่า
ผู้เกิดมามีปัญญามีโชคอันเกี่ยวเนื่องกับทองคำ
การย์วิสา แปลว่า
กุลรัชต์สร แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีเงินและปัญญาเฉียบแหลมดุจศร
กัญญาธรณ์ แปลว่า
สตรีผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ ความงดงาม และทรัพย์มาก
กรัณฑรัตน์ แปลว่า
ตลับเพชร
กาญจนรัตน์ แปลว่า
แก้วทอง
กรองมาลย์ แปลว่า
ร้อยมาลัย
กรพร แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
กฤษณะกาญจน์ แปลว่า
ทองดำ, ทองของพระกฤษณะ
กฤชดนัย แปลว่า
บุตรชายที่ปัญญาเฉียบแหลม
กริชดนัย แปลว่า
บุตรชายที่ปัญญาเฉียบแหลม
การพา แปลว่า
การนำพา
กชกัญจน์ แปลว่า
ดอกบัวทอง
กัลย์จรัสธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่รุ่งเรืองและบริสุทธิ์
กนกวรีย์ แปลว่า
ผู้ที่ประเสริฐดุจทองคำ
กิติพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยชื่อเสียง
กวิทิตา แปลว่า
ความรุ่งเรืองของนักประพันธ์
กฤษฎิ์ฐานนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเป็นปราชญ์
กัญปกรณ์ภัส แปลว่า
หญิงผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญา
กัลยาวิไล แปลว่า
สตรีที่มีความงดงาม
กวีวัชน์ แปลว่า
กันตณัช แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้ที่งดงาม
กัญญ์ณัฏฐ์ณภา แปลว่า
หญิงสาวที่มีแสงสว่างแห่งปัญญาเหมือนนักปราชญ์
กนกนาฏ แปลว่า
หญิงที่งดงามดุจทองคำ
กัญจน์จิตต์ แปลว่า
ใจที่งดงามดุจทองคำ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี