");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 11001-11100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กานดี แปลว่า
ผู้เป็นที่รัก
เกตสุนีย์ แปลว่า
[เกตุสุนีย์]
เกตุสุนีย์ แปลว่า
หญิงผู้มั่นคงในความดีงามเป็นธงชัย
กุลภัทรา แปลว่า
ตระกูลที่ประเสริฐ
กุลพัฒน์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความเจริญ
เกสราพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนเกสรดอกไม้
เกสราภรณ์ แปลว่า
ผู้ประดับตนด้วยเกสรดอกไม้
กัญจน์ทิพย์ แปลว่า
ทองทิพย์
เกศมณีพร แปลว่า
ประเสริฐดุจแก้วและสูงสุด
กิจขณะ แปลว่า
หน้าที่ช่วงเวลาหนึ่ง
กาญจน์เวลา แปลว่า
เวลาที่มีค่า
กมลวรรณกันยา แปลว่า
หญิงสาวสวย บริสุทธิ์ มีทรัพย์และมีผิวพรรณผุดผ่องดุจดอกบัว
กุลภัสส์ แปลว่า
ผู้เป็นแสงสว่างของวงศ์ตระกูล
กรณ์ทิพย์ แปลว่า
การกระทำของเทวดา
กุลจรัล แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้ในการเดินทาง
เกรียงชัย แปลว่า
ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
กัญจน์นิชา แปลว่า
ผู้เป็นนิรันดร์เหมือนทองคำ
โกสุม แปลว่า
ดอกไม้
กุลธราพัชญ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ทรงไว้กรอบความรู้
กาญจนนภา แปลว่า
ฟ้าสีทอง
กัญญดา แปลว่า
หญิงที่งดงามมาก
กฤตสินี แปลว่า
หญิงที่ประสบความสำเร็จแล้ว
กฤษณมงคล แปลว่า
สีดำที่นำมาซึ่งความเจริญ,พระกฤษณะที่นำมาซึ่งความเจริญ
กัณฐภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐที่คอ
เกศกานดา แปลว่า
ผมของคนรัก,ผู้เป็นที่รักอันสูงสุด
กาญจน์สินี แปลว่า
หญิงที่งดงามดุจทองคำ
กานต์สิชล แปลว่า
น้ำท่าอุดมสมบูรณ์และเป็นที่รัก,สิชล(อำเภอ)อันเป็นที่รัก
กรรณิศา แปลว่า
เจ้าแห่งการรับฟัง
กานต์วลี แปลว่า
คำพูดอันเป็นที่รัก
กัญชนา แปลว่า
หญิงสาวสวย
กาศิก แปลว่า
ที่มาจากแคว้นกาสี เหมือนไหม แกมไหม
กรเทพ แปลว่า
แขนของเทวดา,รัศมีของเทวดา
กฤตปุญญา แปลว่า
กระทำความดี
กรสินีย์ แปลว่า
[กรสินี]
กวีทิพย์ แปลว่า
นักประพันธ์ผู้มีความเก่งกาจ
กุลิสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในวงศ์ตระกูล
กุลิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในวงศ์ตระกูล
กรสินี แปลว่า
แขนของหญิงที่งดงาม
กลการ แปลว่า
งานที่เกี่ยวเนื่องด้วยเครื่องจักรกล
กรรณภัสนันท์ แปลว่า
ผู้ที่รักในการฟังเป็นเครื่องนำทาง
เกศบุตร แปลว่า
บุตรที่สูงส่ง
กัญรวี แปลว่า
หญิงผู้มีความรุ่งเรือง
กัญนภา แปลว่า
นางฟ้า
กฤชอร แปลว่า
หญิงที่มีปัญญาเฉียบแหลม
เกริกรัชพล แปลว่า
เลื่องลือในกำลังสมบัติ
กฤติยากร แปลว่า
ผู้สร้างความสำเร็จ
กิจจาธรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งการงาน
เกศฤดี แปลว่า
ความยินดีอันสูงสุด
กัสมะ แปลว่า
[กัษมะ]
กฤษฎิ์ฐิตา แปลว่า
ผู้มีปัญญามั่นคง
กัษมะ แปลว่า
ความอดกลั้น, แผ่นดิน
กริชโกมล แปลว่า
กริชที่งดงาม
กัญยาณี แปลว่า
[กัลยาณี]
กัญญพร แปลว่า
หญิงสาวที่ประเสริฐ
กัญญภร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งหญิงที่ดี
กัญญนันท แปลว่า
ความยินดีของหญิงสาว
กัญพร แปลว่า
หญิงที่ประเสริฐ
กฤษฎิ์ลภน แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นลาภ
เกศศราพร แปลว่า
ผู้สูงสุดด้วยศรที่ประเสริฐ
กิ่งพัชรภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนกิ่งเพชร
ก้องหล้า แปลว่า
มีชื่อเสียงทั่วแผ่นดิน
กัญญาณัฎฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์หญิง, หญิงที่มีความรู้มั่นคง
กรรธิกา แปลว่า
[กรรณิการ์]
กฤตชพล แปลว่า
กำลังที่ทำให้เกิดความสำเร็จ
กฤชธีร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความเฉียบแหลม
กฤตธิเดช แปลว่า
สำเร็จด้วยความสามารถของผู้มีปัญญา
กฤตภต แปลว่า
ผู้กระทำสำเร็จแล้วซึ่งอาหาร
กมลภัค แปลว่า
โชคที่บริสุทธิ์
โกสุุม แปลว่า
ดอกไม้
เกศนีภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนหญิงที่มีผมงาม
กวีพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายนักประพันธ์
กรณ์กันต์ แปลว่า
ผู้ที่น่ารักในการกระทำ
กสิณ แปลว่า
การเพ่งอารมณ์ด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เกียรตินิยม แปลว่า
ความรู้ดีเด่นเหนือระดับปรกติที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้
กษิดิ์ภัสส์ แปลว่า
แสงสว่างในแผ่นดิน
กฤตณภัทร แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในความรู้ที่ประเสริฐ
เกสรมณีรัต แปลว่า
เกสรดอกไม้แก้วที่น่ายินดี
กันต์ญาวีร์ แปลว่า
ผู้น่ารัก กล้าหาญและมีความความรู้
กฤตชนน แปลว่า
ผู้ที่ทำให้เกิดความสำเร็จ
เกตน์วิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีลักษณะดี
กัญชลีกร แปลว่า
หญิงผู้น้อมไว้,หญิงที่มีความอ่อนน้อม
กชชลจรรย์ แปลว่า
ผู้ประพฤติตนเหมือนดอกบัวในสายน้ำ
กุลธนัน แปลว่า
เชื้อสายผู้มีทรัพย์
กฤตเมธี แปลว่า
นักปราชญ์ที่ประสบความสำเร็จ
กฤชเมธี แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ฉลาดเฉียบแหลม
กฤตยาภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยเกียรติ
กริตา แปลว่า
[กวิตา]
กฤตยวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในเกียรติ
กัญวรินทร์ แปลว่า
หญิงสาวที่เป็นใหญ่ในสิ่งประเสริฐ
กานต์หงส์ แปลว่า
หงส์อันเป็นที่รัก
กลธีร์ แปลว่า
ผู้รอบรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
เกียรติสวัสดิ์ แปลว่า
ผู้เจริญรุ่งเรืองในเกียรติ
กีร์ญานนท์ แปลว่า
ผู้ที่ชื่นชอบความรู้เกี่ยวกับตำนาน
กษิติ์ธัช แปลว่า
ธงชัยของแผ่นดิน
กสิรา แปลว่า
[กษิรา]
กชพรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายที่บริสุทธิ์
กรินรัตน์ แปลว่า
ช้างแก้ว
กันต์ทัช แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อการให้ที่น่ารัก
กชพัตร แปลว่า
ตกแต่งด้วยดอกบัว
กันตวัช แปลว่า
ความน่ารักที่อยู่ในกรอบ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี