");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 10901-11000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กิติธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีชื่อเสียง
กิติธิชา แปลว่า
ทำให้เกิดชื่อเสียง
กวิณตรา แปลว่า
นักประพันธ์ผู้มีความรู้เป็นเครื่องหมาย
กรพรหม แปลว่า
แขนของพระพรหม,รัศมีอันบริสุทธิ์
กชวัชร แปลว่า
บัวเพชร
กุลณัฐศิริ แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายนักปราชญ์และนำมาซึ่งความเจริญ
กอปรเกียรติ์ แปลว่า
ประกอบด้วยเกียรติยศ
กิติกาญจน์ แปลว่า
มีชื่อเสียงดั่งทอง
กมลชนนพร แปลว่า
ผู้เกิดมาบริสุทธิ์และประเสริฐ
กุลรัสมิ์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยวงศ์ตระกูล
กฤชภร แปลว่า
ค้ำจุนกริช
กะบิณฑ์ แปลว่า
[กบิล]
กบิล แปลว่า
ระเบียบ, ลิง, หมู่
กันต์พจน์ แปลว่า
คำพูดอันน่ารัก
กษิดิ์กาญจน์ แปลว่า
แผ่นดินทอง
กาญจนวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอย่างงดงาม
เกียรติอนันต์ แปลว่า
มีเกียรติมากไม่สิ้นสุด
กัญจน์นภัส แปลว่า
ฟ้าทอง
กัญญาทิพย์ แปลว่า
นางสวรรค์
กษมรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของแผ่นดิน
กษมารัตน์ แปลว่า
แก้วมณีของแผ่นดิน
แก้วพิสินี แปลว่า
ดวงแก้วของหญิงผู้เป็นเลิศ
กชกรณ์ แปลว่า
การกระทำอันบริสุทธิ์
กรณัฏฐา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง
กัลยมนต์ แปลว่า
หญิงที่น่าหลงไหล
กฤษณ์นันท์ แปลว่า
ยินดีดั่งพระกฤษณะ
กานต์ณภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้อันเป็นที่รัก
เก็บตะวัน แปลว่า
กระทำให้เกิดความสำเร็จ
กันต์กนิฎฐ์ แปลว่า
[กันต์กนิษฐ์]
กัณฑมณี แปลว่า
ชิ้นส่วนของแก้วมณี
กานต์กมล แปลว่า
ความรักอันบริสุทธิ์
กฤตยกร แปลว่า
ผู้สร้างเกียรติ
กานต์กนก แปลว่า
ทองคำอันเป็นที่รัก
กฤตยากร แปลว่า
ผู้สร้างเกียรติยศ
กุลปิยรักษ์ แปลว่า
ป้องกันรักษาที่รักของวงศ์ตระกูล
กัญณพัชร แปลว่า
หญิงผู้เข้มแข็งด้วยปัญญา
กมลเดช แปลว่า
อำนาจอันบริสุทธิ์,อำนาจแห่งใจ
กวีพิสุทธิ์ แปลว่า
บริสุทธิ์เหมือนนักประพันธ์
กัลย์รวี แปลว่า
หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
กิริณี แปลว่า
ช้างเพศเมีย(ช้างพัง)
โกสิฎฐ์ แปลว่า
เจ้าแห่งความน่ารัก
กรวิชณ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้และปัญญา
กวีพสุทธ์ แปลว่า
[กวีพิสุทธิ์]
แก้วพร แปลว่า
แก้วอันประเสริฐ
กวินท์ลาวัณย์ แปลว่า
งดงามดุจผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักประพันธ์
กฤตทิเดช แปลว่า
ผู้สำเร็จในอำนาจ ๒ ประการ
กมลศรี แปลว่า
งดงามดุจดอกบัว
กบินทร์ แปลว่า
พญาลิง
กนกเกตุ แปลว่า
ธงทอง
กริณากร แปลว่า
ผู้สร้างช้างพัง
กาญจน์ชญา แปลว่า
ความรู้ที่งดงามและมีค่าดั่งทองคำ
กศิกานต์ แปลว่า
[กสิกานต์]
กษิณา แปลว่า
กณิสา แปลว่า
รวงข้าว
กฤชกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักแห่งกริช
กานต์ระพี แปลว่า
พระอาทิตย์ผู้เป็นที่รัก
กามินี แปลว่า
หญิงสาว
กรธิกา แปลว่า
ก้าวหน้า แปลว่า
เจริญงอกงาม
กุศลวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ละความชั่ว
กันติ แปลว่า
ความรัก
กันต์ลภัส แปลว่า
ผู้มีลาภและน่ารัก
กิจติศักดิ์ แปลว่า
อำนาจ ๓ ประการที่เกิดจากการงาน
กัญญ์ธีรา แปลว่า
นักปราชญ์หญิง
กุลณพร แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐด้วยความรู้
กฤติญากรณ์ แปลว่า
การกระทำด้วยความรู้อันมีเกียรติ
กาญจนศักดิ์ แปลว่า
อำนาจอันงดงามดั่งทอง,อำนาจของทองคำ
กรีฑา แปลว่า
การวิ่ง
กัญณ์ญาณ์ แปลว่า
หญิงผู้มีปัญญาและความรู้
กัญจน์ภัสร แปลว่า
แสงทอง
เกศรินทร์ทิพย์ แปลว่า
เกสรดอกไม้สวรรค์
กรวิพงศ์ แปลว่า
แสงสว่างของเชื้อสายผู้วิเศษ
กิตติภูมิฐ์ แปลว่า
มีชื่อเสียงและมั่นคงในแผ่นดิน
กรวุฒิ แปลว่า
ความรู้ที่เป็นแสงสว่าง
กิมฮ้วง แปลว่า
กิมไฮ แปลว่า
กุลจรีย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประพฤติดี
เกียรติพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีเกียรติ
กัญญ์ญาณ์ แปลว่า
หญิงสาวที่มีความรู้
กัณฐาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับคอ,สร้อยคอ
กมลนภา แปลว่า
ท้องฟ้าและดอกบัว,ท้องฟ้าที่บริสุทธิ์
กานต์จรีย์ แปลว่า
ผู้ประพฤติดีและเป็นที่รัก
กรธน แปลว่า
สร้างทรัพย์
กิตติยากร แปลว่า
ผู้สร้างเกียรติยศ
กติกานิต แปลว่า
ผู้ได้รับการฝึกตามข้อตกลง
เกศสรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญในศรสููงสุด
กาญจนพร แปลว่า
ประเสริฐดุจทองคำ
กนกณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้งดงามดุจทองคำ
การศศิ แปลว่า
งานและกระต่าย
กัญฐนพัชร แปลว่า
หญิงที่เข้มแข็งและมั่นคง
กัญจน์นันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในทองคำ
กฤตยชญ์กุล แปลว่า
เชื้อสายผู้มีปัญญาและมีเกียรติ
กรเอก แปลว่า
มือหนึ่ง, ผู้มีความชำนาญกว่าคนทั้งหลาย
กันภัทร แปลว่า
[กรรณภัทร]
กริยากร แปลว่า
ผู้สร้างและกระทำ
เกตุศรัณย์ แปลว่า
ผู้มีธงชัยเป็นที่พึ่ง
กิ่งไผ่ แปลว่า
กิ่งของไผ่
แกมมณี แปลว่า
ผสมด้วยแก้ว
กานสินี แปลว่า
หญิงผู้ตัดฟัน
กัลยรวี แปลว่า
หญิงผู้มีความรุ่งเรือง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี