");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 10801-10900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กวีวรรณ แปลว่า
เชื้อสายนักประพันธ์
เกษมมน แปลว่า
ใจที่มีความสุขความยินดี
กังสชิด แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จและมีชัยชนะ
กรกมลภัทร์ แปลว่า
ผู้สร้างอดอกบัวอันประเสริฐ
กฤดิณรงค์ แปลว่า
การรบอันมีเกียรติ
กุลสินีนาถ แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่พึ่งและเกิดในสกุลที่ดี
กมลรักษ์ แปลว่า
ผู้ปกป้องใจ
เกษินี แปลว่า
นางผู้มีผมงาม
กุลวลี แปลว่า
คำพูดของผู้มีชาติตระกูล
เกริกพงษ์ แปลว่า
ตะกูลที่เลื่องลือ
กิ่งกานต์ แปลว่า
ความรักที่แตกออกไป
กศิมา แปลว่า
[กสิมา]
กสิมา แปลว่า
เดือนแห่งการเพาะปลูก
กานต์ธีวรา แปลว่า
ประเสริฐและเป็นที่รักของนักปราชญ์
กรนิษฐ์ศิริ แปลว่า
ผู้สร้างความสำเร็จอันงดงาม
เกศณีย์ แปลว่า
[เกศนี]
กสิกานต์ แปลว่า
ผู้รักในการเพาะปลูก
กัณฐิมา แปลว่า
กุณฑีรา แปลว่า
ผู้มีความสามารถ
แก่นเพชร แปลว่า
เพชรที่เป็นเนื้อแท้
กุลญา แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้
เกษมณีพร แปลว่า
ดวงแก้วที่ประเสริฐสุด
กานพิชญา แปลว่า
[กานต์พิชญา]
กวินท์รัศมิ์ แปลว่า
รัศมีแห่งผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักประพันธ์
กัญจน์กนก แปลว่า
ทองคำ
กัญญณัฐฏ์ แปลว่า
นักปราชญ์หญิง
กฤษณ์ณัฐวรรธน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญดุจนักปราชญ์และพระกฤษณะ
กวินจันทร์ แปลว่า
ดีงามเหมือนพระจันทร์
กุลณภัส แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้อันรุ่งเรือง
กรกวี แปลว่า
แขนของนักปราชญ์ แสงสว่างแห่งนักปราชญ์
กุลชยา แปลว่า
เชื้อสายผู้มีชัยชนะ
เก้ากาญจน์ แปลว่า
ทองเนื้อเก้า
กฤดิชญา แปลว่า
ความรู้อันมีเกียรติ
กิติกร แปลว่า
ผู้สร้างชื่อเสียง
กัญจน์ณภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความรู้และงดงามดุจทองคำ
การเงิน แปลว่า
งานที่เกี่ยวข้องกับเงิน
กวีเชษฐ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักประพันธ์
กิตติขจร แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงแผ่กระจายไปไกล
กิติพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยชื่อเสียง
กฤษณธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งพระกฤษณะ
ก้องกวิน แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงอันดีงาม
ก้องกรินทร์ แปลว่า
มีชื่อเสียงดุจพญาช้าง
กวินทร์รัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของจอมกวี,มีคุณค่ามากดุจจอมกวี
ก้องกวี แปลว่า
นักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียง
กัญณรินทร์ แปลว่า
[กัญนรินทร์]
กฤษณัฐ แปลว่า
กานต์วรัทย์ แปลว่า
ผู้เอื้อเฟื้ออันประเสริฐและเป็นที่รัก
กัญนรินทร์ แปลว่า
นางกษัตริย์
เกียรติศักดิ แปลว่า
เกียรติและอำนาจ
กัญญ์ณณัฐ แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้ดุจนักปราชญ์
กันต์ศักดิ์ แปลว่า
อำนาจอันน่ารัก
กฤตกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักด้วยการกระทำ
กวิกา แปลว่า
หญิงผู้เป็นนักประพันธ์
กันตวีร์ แปลว่า
กล้าหาญและน่ารัก
เกตุวิรุณ แปลว่า
พระพิรุณผู้เป็นธงชัย
กิ่งไม้ แปลว่า
กิ่งของต้นไม้
เกตสุดา แปลว่า
[เกตุสุดา]
กมลธนัตถ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในทรัพย์อันบริสุทธิ์
กองทรัพย์ แปลว่า
มีทรัพย์สินมาก
กนกขวัญ แปลว่า
มิ่งขวัญแห่งทอง
กัณหา แปลว่า
ดำ
กันต์ณัฐนัทธ์ แปลว่า
เกี่ยวเนื่องด้วยนักปราชญ์ที่น่ารัก
ืกฤติยาณี แปลว่า
[กฤตญาณี]
กวินท์ธาดา แปลว่า
ผู้สร้างนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่
กัณฑ์ณณัฐ แปลว่า
ส่วนหนึ่งของนักปราชญ์ผู้มีความรู้
กมลณพัฒน์ แปลว่า
ใจที่เจริญด้วยความรู้
กีรติ์ศิมา แปลว่า
กิติยาวดี แปลว่า
ผู้มีเกียรติ,ผู้ที่ได้รักการยกย่องสรรเสริญ
กิตติ์ดารัศ แปลว่า
กันตถาวร แปลว่า
ความงดงามอันมั่นคง
กอบลาภ แปลว่า
รับโชคลาภ
กัญณณัฐ แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้ดุจนักปราชญ์
กนกมนต์ แปลว่า
หลงไหลในทองคำ
กันต์ญาณิน แปลว่า
นักปราชญ์ผู้น่ารัก
กิติดา แปลว่า
มีชื่อเสียงมาก
แก้วพิสิณี แปลว่า
[แก้วพิสินี]
กษรัตน์ แปลว่า
[กษมรัตน์]
กรดา แปลว่า
ผู้มากด้วยความรุ่งเรือง
กรรมกร แปลว่า
ผู้ใช้แรงงาน
กรจีรา แปลว่า
ผู้สร้างตลอดกาล
กานต์ชนา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
กิ่งดาว แปลว่า
กิ่งดาว
กลชาญ แปลว่า
ผู้ชำนาญในการเล่นกล,ผู้ชำนาญเกี่ยวกับกลไก
กนกลดา แปลว่า
สายทอง
กานต์สุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นที่รัก
กีรติ์ธีมา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีเกียรติ
กีรติ์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีเกียรติ
กีรติ์ธิตา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีเกียรติ
กิตติ์ธนัตถ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในทรัพย์และมีชื่อเสียง
กฤติณ แปลว่า
ผู้สำเร็จในหนี้
กฤติเมธ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
เกียรติรัชต์ แปลว่า
เงินที่มีเกียรติ
กตัญญ์วัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญและรู้คุณคน
กัญจน์ภัส แปลว่า
แสงทอง
กัลยาพรรณ แปลว่า
หญิงสาวผู้มีชาติตระกูล,หญิงสาวผู้มีิผิวพรรณงาม
กัญจน์พงศ์ แปลว่า
เชื้อสายที่มีคุณค่า
กันย์ภัส แปลว่า
หญิงสาวสวย บริสุทธิ์ ร่ำรวยและผู้มีความรุ่งเรือง
กวินดา แปลว่า
ดีงามมาก
กิตินาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของชื่อเสียง
กิติญานาถ แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นที่พึ่งและมีชื่ิอเสียง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี