");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 10501-10600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กันต์กวินท์ แปลว่า
เจ้าแห่งนักประพันธ์ผู้น่ารัก
กันต์ชวนากร แปลว่า
ผู้พอใจในความมีปัญญายิ่ง
กันต์ชวนากรณ์ แปลว่า
ผู้พอใจในการกระทำที่ฉลาด
กาญจนารัตน์ แปลว่า
แก้วมีค่าและทองคำ
กัญชร แปลว่า
หญิงสาวแห่งน้ำ,หญิงสาวที่เปรียบดั่งสายน้ำ
กชพล แปลว่า
กำลังแห่งดอกบัว,กำลังอันบริสุทธิ์
ไกรวีร์ แปลว่า
กล้าหาญยิ่ง
กมลกาญจน์ แปลว่า
ดอกบัวทอง
กรธีร์ แปลว่า
ผู้สร้างนักปราชญ์
กัณญาพัชร แปลว่า
[กัญญาพัชร]
กฤตญาอร แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้ดี
กล้าสึก แปลว่า
มาความกล้าหาญในการลาสิกขาบท->[กล้าศึก]
กุลชาติ แปลว่า
ผู้เกิดในตระกูลที่ดี
กำจัด แปลว่า
ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด, ปราบ
กัณฐพณ แปลว่า
[กันตภณ]
กาลัญ แปลว่า
ผู้รู้กาล
กัญฑพร แปลว่า
[กัณฑพร]
เก้าทัพ แปลว่า
กองทัพจำนวน ๙ ทัพ
กรอรพรรณ แปลว่า
แขนของหญิงที่มีผิวพรรณดี
กษิติ แปลว่า
แผ่นดิน, โลก
กรรณ์ติณพัฒน แปลว่า
หูและหญ้าที่เจริญงอกงาม
กรรณ์ติณพัฒน์ แปลว่า
หูและหญ้าที่เจริญงอกงาม
กิตติเชษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในชื่อเสียง
กัณฑพร แปลว่า
คำเทศน์อันประเสริฐ
กัญตพร แปลว่า
[กันตพร]
กล้าศึก แปลว่า
มีความกล้าหาญในการรบ
กุลิศราพร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในตระกูลอันประเสริฐ
กฤษฎิ์ฐิญา แปลว่า
ผู้ตั้งมั่นอยู่ในความรู้และความฉลาด
กันต์ณพัต แปลว่า
ผู้มีความน่ารักและมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน
กอบบุญ แปลว่า
สร้างความดี
กนกวรรณ์ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามประดุจทองคำ
กัญญาทิพ แปลว่า
นางฟ้า
เกศศินี แปลว่า
[เกศสินี]
กฤษตินันท์ แปลว่า
[กฤษฎินันท์]
เกศสินี แปลว่า
หญิงผู้มีผิวพรรณดีและผมงาม
กฤษฎินันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความฉลาด
กัญฐิศา แปลว่า
หญิงผู้เป็นใหญ่และมีความมั่นคง
เกตน์สิริ แปลว่า
เครื่องหมายอันงดงาม
กฤษดาวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้กระทำแล้ว
กฤษพัฒน์ แปลว่า
[กฤตพัฒน์]
กัลปนา แปลว่า
เจาะจงให้
เกษณุภา แปลว่า
กุสุมาส แปลว่า
[กุสุมา]
กัญญากานต์ แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่รัก
กิตติวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
กัญญาณินทร์ แปลว่า
หญิงที่เป็นเจ้าแห่งความรู้
กฤษณพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายพระกฤษณะ
กุลวรี แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
กัญฐิสา แปลว่า
หญิงผู้เป็นใหญ่
กาญจน์บดี แปลว่า
เจ้าแห่งทองคำ
กวินธรา แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความดีงาม
กชษกร แปลว่า
[กชกร]
กวินธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความดีงาม
กรนิตย์ แปลว่า
สร้างสม่ำเสมอ
กนกทรัพย์ แปลว่า
มีทรัพย์เป็นทอง
กรพิสิษฐ์ แปลว่า
ผู้สร้างความมั่งมี
กุญจนาท แปลว่า
[กุลนาท]
กุลนาท แปลว่า
เชื้อสายที่บันลือ
กฤติชยา แปลว่า
ผู้ประสบชัยชนะ
กฤตภัทร์ แปลว่า
ความสำเร็จอันประเสริฐ
กมลลดา แปลว่า
สายบัว,สายใจ
กิติขจร แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือไปไกล
ไกรยศ แปลว่า
มีเกียรติคุณยิ่ง
กฤษณษรณ์ แปลว่า
[กฤษณสรณ์]
กษมน แปลว่า
ทำลายจิตใจ->[กษมล]
กฤษณสรณ์ แปลว่า
ผู้มีพระกฤษณะเป็นที่พึ่ง
กฤศณา แปลว่า
ความรู้ที่ละเอียด
กิจนัน แปลว่า
[กิจนันท์]
กฤชชลัช แปลว่า
กริชที่เจริญในน้ำ
กมลพิชญ์ แปลว่า
หัวใจนักปราชญ์
กรรณภิรมณ์ แปลว่า
[กรรภิรมย์]
กษิต์ภัท แปลว่า
พระราชาผู้ประเสริฐ
กมลศิริ แปลว่า
ดอกบัวที่งดงาม,ผู้งดงามดุจดอกบัว
กรกระรัต แปลว่า
เกียรติพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ได้รับการสรรเสริญ
กรปรียา แปลว่า
บ่อเกิดของผู้เป็นที่รัก
กัลธิมา แปลว่า
กาญนา แปลว่า
[กาญจนา]
กุลรวี แปลว่า
เชื้อสายพระอาทิตย์
กลิ่นแก้ว แปลว่า
กลิ่นของดอกแก้ว
กีรติกร แปลว่า
ผู้สร้างชื่อเสียง
เกตุศรา แปลว่า
ศรและธงชัย
เกตุเกล้า แปลว่า
ธงที่สูงสุด
เกตุวลิน แปลว่า
ถ้อยคำอันสูงสุด
กษิดินทร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน,พระเจ้าแผ่นดิน
กวิฐ แปลว่า
ผู้เป็นนักประพันธ์ที่มั่นคง
แก้วใส แปลว่า
แก้วที่แวววาว
กิตติญากาญจน์ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงในวิชาความรู้เปรียบประดุจดั่งทอง
กฤตพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประสบความสำเร็จ
กาลดามณี แปลว่า
[กานดามณี]
กานดามณี แปลว่า
แก้วมีค่าอันเป็นที่รัก
กรภาพ แปลว่า
ความริเริ่ม
กัญยา แปลว่า
[กันยา]
กชรัต แปลว่า
ผู้ยินดีในดอกบัว
กาญจณี แปลว่า
[กาญจนี]
กัญชญา แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้
กานต์แก้ว แปลว่า
ดวงแก้วอันเป็นที่รัก
กัญสหพัฒน์ แปลว่า
หญิงที่เจริญร่วมกัน
เกษมศิษฐ์ แปลว่า
ผู้ปัญญาและเป็นสุข
กรณ์ฐพงศ์ แปลว่า
เชื่อสายผู้มั่นคงในการกระทำ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี