");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 10401-10500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กมลปพัตร แปลว่า
ใจของผู้บริสุทธิ์
กชภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนดอกบัว
กชภรรณ แปลว่า
[กชพรรณ]
กฤตญกร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้ไว้ดีแล้ว
กมลปวัตร แปลว่า
ใจของผู้บริสุทธิ์
กัญจน์สินี แปลว่า
หญิงที่ทรงคุณค่าดั่งทอง
กษมพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
กศมพรศ์ แปลว่า
[กษมพร]
กาญจน์ชญาณ์ แปลว่า
ความรู้ที่มีค่าดั่งทอง,ผู้มีความรู้เกี่ยวกับทองคำ
กิษิดิ์เดช แปลว่า
[กษิดิ์เดช]
กัญภัสสร แปลว่า
หญิงผู้เป็นดั่งแสงสว่าง
กมลทิตย์ แปลว่า
ใจที่รุ่งเรือง
กระวี แปลว่า
นักปราชญ์ในการแต่งบทกลอน
กอไผ่ แปลว่า
กอของต้นไผ่
กวินนิษฐ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จและมีความดีงาม
กรนิษฐ์ แปลว่า
ผู้สร้างความสำเร็จ
เกียรติอาภา แปลว่า
คำสรรญเสริญอันรุ่งเรือง
เกศอาภา แปลว่า
แสงสว่างสูงสุด
กรอแก้ว แปลว่า
กอหญ้า แปลว่า
กอของต้นหญ้า
กวิณ แปลว่า
หนี้ของนักประพันธ์
กรการย์ แปลว่า
[กรการ]
กวิญ แปลว่า
นักประพันธ์ผู้มีปัญญา
กรการ แปลว่า
ผู้สร้างงาน ผู้ทำงาน
กันตพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้น่ารัก
กิติชิภณย์ แปลว่า
[กิตติภณ]
กฤษณภาส แปลว่า
แสงสว่างแห่งพระกฤษณะ
กรรณวลัญช์ แปลว่า
การใช้หู,ฟัง
กัณวลัญช์ แปลว่า
[กรรณวลัญช์]
กันตาภิรมย์ แปลว่า
ยินดีในความรัก
กรวีณา แปลว่า
ผู้สร้างพิณ
กัญจน์ณพร แปลว่า
ความรู้ที่ประเสริฐเหมือนทองคำ
กฏษนะ แปลว่า
[กฤษณะ]
กาจพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เก่งกล้า
กวินณรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งความรู้ที่ดีงาม
กิตติพล แปลว่า
มีชื่อเสียงและกำลัง
กมลพรรธน์ แปลว่า
ผู้มีใจที่เจริญแล้ว
กันต์นภัทร แปลว่า
[กันต์ณภัทร]
กรีธาพล แปลว่า
รวมพลเข้าเป็นกระบวน
กษมาภรณ์ แปลว่า
ผู้มีความอดทนเป็นเครื่องประดับ,ผู้ทรงไว้ซึ่งความอดทน
กันต์ณภัทร แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและมีความรู้อันประเสริฐ
กายวัน แปลว่า
[กายวรรณ]
กายวรรณ แปลว่า
ผิวกาย
กฤชคุณ แปลว่า
กริชอันประเสริฐ
เกตุทัศน์ แปลว่า
ความคิดอันรุ่งเรือง
กมลชนาฏ แปลว่า
[กมลนาถ]
กนิฏฐา แปลว่า
[กนิษฐา]
กมลนาถ แปลว่า
ผู้มีใจเป็นที่พึ่ง, ผู้มีดอกบัวเป็นที่พึ่ง
กฤติยะ แปลว่า
เกียรติ
กรีพล แปลว่า
[กรีธาพล]
กริยา แปลว่า
ชนิดคำที่แสดงอาการ
กัญจนภัท แปลว่า
เจริญรุ่งเรืองดั่งทอง
กมลนุช แปลว่า
น้องสาวที่รักปานดวงใจ
กลทีบ์ แปลว่า
เปรียบเหมือนแสงสว่าง
เกตมณี แปลว่า
[เกศมณี]
กมลวรรธน์ แปลว่า
ใจที่เจริญแล้ว
กีรติธีมา แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงด้านสติปัญญา
โกวิโท แปลว่า
ผู้ฉลาด, ปราดเปรื่อง, ชำนิชำนาญ
กมนนัทธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยความมีเสน่ห์
กรพัชรวิชญ์ แปลว่า
ผู้สร้างความรู้ที่มีค่ายิ่ง
ก้องสุวรรณ แปลว่า
มีชื่อเสียงรุ่งเรืองดั่งทอง
กรณ์วรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญในการกระทำ
กชธญารัศมิ์ แปลว่า
[กชทยารัศมิ์]
กชทยารัศมิ์ แปลว่า
ดอกบัวที่มีแสงสว่างแห่งความกรุณา
กัลย แปลว่า
นางงาม
กิตติ์ลภัส แปลว่า
ลาภที่น่าสรรเสริญ
กัณฐิกา แปลว่า
สร้อยคอ
กลรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในความเหมือน
กฤตติมา แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จสามประการ
กันยาภัทร แปลว่า
หญิงสาวผู้มีความเจริญ
กรรณัฏฐ์ แปลว่า
[กรณัฏฐ์]
กวินารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่งดงาม
กรขนิษฐ์ แปลว่า
น้องสาวที่เป็นผู้สร้าง,หญิงสาวผู้เป็นแสงสว่าง
กฤศณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์น้อย
กันนิกา แปลว่า
[กรรณิกา]
กิตติยะ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียง
กฤชนพัต แปลว่า
[กฤชณภัทร]
กศิภิชา แปลว่า
ไกรวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
กฤติกรณ์ แปลว่า
ผู้สร้างความสำเร็จ
กฤตย์ชานนท์ แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดความเพลิดเพลินยินดี
กังวาลไพร แปลว่า
[กังวานไพร]
กันต์หทัย แปลว่า
ใจที่มีความยินดี
กฤษณะลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะเหมือนพระกฤษณะ
กฤติภาส แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดแสงสว่าง
กุลกร แปลว่า
ผู้สร้างวงศ์สกุล
กฤษฎิกรณ์ แปลว่า
การกระทำอันชาญฉลาด
กุลนัทธีร์ แปลว่า
[กุลนัทธี]
กุลนัทธี แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยวงศ์ญาติ,ผู้ผูกพันด้วยตระกูล
กนกนันท์ แปลว่า
ทองคำที่งดงาม
เกษวริทร์ แปลว่า
กานดาวดี แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่รัก
กองพล แปลว่า
หน่วยทหารซึ่งมีทหารราบ ๓ กรม เป็นหลัก
กฤษณวัต แปลว่า
ผู้มีความประพฤติดุจพระกฤษณะ
กลมรัตน์ แปลว่า
แก้วมณีที่เป็นทรงกลม
กิติพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง
กณิกนันท์ แปลว่า
ยินดีในความละเอียด->[กณิกานันท์]
กัญญาพัทธ์ แปลว่า
หญิงผู้มีความเกี่ยวเนื่อง, หญิงผู้มีความผูกพัน
กณิกานันท์ แปลว่า
ผู้ชื่นชอบความละเอียดละออ
กัญจน์ปภพ แปลว่า
ที่เกิดแห่งทองคำ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี