");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 10301-10400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กิตติธาดา แปลว่า
ผู้สร้างเกียรติยศ
ก่อศักดิ์ แปลว่า
สร้างอำนาจ
ก้องพิสิษฐ์ แปลว่า
เลื่องลือเป็นอย่างดี
เกศสุดาพร แปลว่า
เส้นผมของลูกสาวผู้ประเสริฐ
กาจพล แปลว่า
มีกำลังเข้มแข็ง
กันยาวดี แปลว่า
หญิงที่เกิดในราศีกันย์,หญิงสาวบริสุทธิ์
กฤตลักษณ์ แปลว่า
การกระทำที่ดี
กฤษฎ์การัณย์ แปลว่า
ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับข้าวกล้า
กชณัช แปลว่า
ิเกิดมาเพื่อความรู้ดุจดอกบัว
กัญจนวิชญ์ แปลว่า
ความรู้ที่มีค่า
กาญจน์ชนก แปลว่า
พ่อที่ดี
กมลพัช แปลว่า
ดอกบัวที่อยู่ในกรอบ,ใจที่อยู่ในกรอบ
กญญาวีร์ แปลว่า
หญิงผู้กล้าหาญ
กองทิพย์ แปลว่า
หมู่เทวดา
กิ่งกาล แปลว่า
เวลาที่แยกออกมา
การจนา แปลว่า
[กาญจนา]
กัญญ์วราภา แปลว่า
หญิงผู้มีแสงสว่างอันประเสริฐ
กณลดา แปลว่า
ประกายเพชร
กรณ์หัสดี แปลว่า
การกระทำของช้าง
กัญณัฏฐ์ แปลว่า
หญิงผู้ตั้งอยู่ในความรู้
เกศสุรางค์ แปลว่า
ผมของเทวดา
เกดศุรางค์ แปลว่า
[เกศสุรางค์]
เกษสุรางค์ แปลว่า
เทวดาสูงสุด
การะเกษ แปลว่า
[การะเกด]
เกษมสันติ์ แปลว่า
มีความสุขและสงบ
กนกฉัตร แปลว่า
ฉัตรทอง
เเก้วใจ แปลว่า
เป็นที่รักยิ่งดั่งดวงใจ
กิตนาคิม แปลว่า
กุลพิลาวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้งดงาม
กิมฉ่าย แปลว่า
มีทองเป็นโชคลาภ
กนกเนตร แปลว่า
ตางามดั่งทอง
กุณฑลี แปลว่า
ตุ้มหู
กรฐา แปลว่า
เป็นที่เคารพ
กัฐฐามณี แปลว่า
[กัณฐมณี]
กีรติกัญญ์ แปลว่า
หญิงผู้มีชื่อเสียง
กรชินันท แปลว่า
[กรนันท์]
กัณฑ์ภา แปลว่า
ส่วนของแสงสว่าง
กรปภัช แปลว่า
ผู้สร้างแสงสว่าง
กัญณปัต แปลว่า
[กัญญปัตนิ์]
กัญณิกา แปลว่า
หญิงผู้มีปัญญา
กัญญปัตนิ์ แปลว่า
หญิงที่เป็นคู่ครอง หญิงที่เป็นหุ้นส่วน
กฤตติณี แปลว่า
[กฤตินี]
เกษวลี แปลว่า
คำพูดสูงสุด
กิดติชัย แปลว่า
[กิตติชัย]
เกวดี แปลว่า
[เกวลี]
กอร์ปเกียรติ แปลว่า
[กอปรเกียรติ]
กอปรเกียรติ แปลว่า
ประกอบด้วยคำสรรเสริญ
การันต์ภวิศ แปลว่า
การกระทำอันถึงที่สุดของผู้เป็นใหญ่ในโลก
กฤษฎิ์ภูมิพัฒน์ แปลว่า
ความฉลาดที่ทำให้เกิดความเจริญในแผ่นดิน
กฤชสร แปลว่า
กริชของเทวดา, กริชและศร
กษมลพร แปลว่า
การทำลายความมัวหมองอันประเสริฐ
กิจติกร แปลว่า
ผู้สร้างหน้าที่สามประการ
เกวาลิน แปลว่า
[เกวลิน]
กาญจนาภา แปลว่า
แสงทอง
กรฉัตร แปลว่า
ผู้สร้างร่มเงา
แก้วพีทูน แปลว่า
[แก้วพิฑูรย์]
แก้วพิทูน แปลว่า
[แก้วพิฑูรย์]
กัญญภัสสร แปลว่า
หญิงผู้รุ่งเรือง
กันต์พิชชา แปลว่า
ผู้รักในวิชาความรู้
กัญญาพัศ แปลว่า
หญิงผู้มีอำนาจ
กอข้าว แปลว่า
กอของต้นข้าว
กฤธิเดช แปลว่า
[กฤติเดช]
เกศชนก แปลว่า
เส้นผมของผู้ให้กำเนิด ผู้ให้กำเนิดอันสูงสุด
กฤติเดช แปลว่า
มีอำนาจและความความคิดสร้างสรรค์
กฤษฏิเดช แปลว่า
ฉลาดและมีอำนาจ
กันต์ฌาภัส แปลว่า
[กัญญ์ชาภัส]
กานนัชชา แปลว่า
[กานต์ณัชชา]
กัญชนิดา แปลว่า
หญิงผู้ให้กำเนิด
กุลพญา แปลว่า
เชื้อสายพระราชา
กฤชณัท แปลว่า
ผู้มีความรู้อันแหลมคม
กานต์ณัชชา แปลว่า
รักผู้ที่เกิดมาเพื่อความรู้
ก้องไกล แปลว่า
มีชื่อเสียงไกล
แก้วพิฑูรย์ แปลว่า
แก้วไพฑูรย์
กิตฎา แปลว่า
[กฤษฎา]
แก้วไพทูน แปลว่า
[แก้วไพฑูรย์]
แก้วไพฑูรย์ แปลว่า
แก้วเพชรตาแมว
กิดติเดช แปลว่า
[กิตติเดช]
กันย์ชิสา แปลว่า
เป็นใหญ่ในราศีกันย์, หญิงผู้เป็นใหญ่
แก้วรุ้ง แปลว่า
แก้วที่งดงามดุ่งรุ้ง
กันจณา แปลว่า
[กัญจนา]
กุลปริยาวีณ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้เป็นที่รักและฉลาด
กุลปริยาวีญ์ แปลว่า
[กุลปริยาวีณ์]
เกตศรินทร์ แปลว่า
[เกตุศรินทร์]
เกตุศรินทร์ แปลว่า
ธงและศรอันเป็นใหญ่
กุมลา แปลว่า
[ภุมรา]
กฤตติยาภรณ์ แปลว่า
[กฤติยาภรณ์]
กฤตอร แปลว่า
หญิงผู้ประสบความสำเร็จ
โกษา แปลว่า
โลก
โกสา แปลว่า
[โกษา]
เกสรบรรณ แปลว่า
หนังสือที่ว่าด้วยเกสรดอกไม้
เกสรสุบรรณ แปลว่า
เกสรดอกไม้และครุฑ
กิจโศภน แปลว่า
หน้าที่อันงดงาม งดงามในหน้าที่
กานต์ศราวิน แปลว่า
เป็นที่รักของผู้ฟัง
กฤชณรงค์ แปลว่า
กริชที่ใช้ในการรบ รบด้วยกริช
กมัยนิษฐ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในความสุขความเจริญ
กัญจน์สิณี แปลว่า
[กัญจน์สินี]
เกตนิกา แปลว่า
ผู้มีเหย้าเรือน
กิจจเตชินทร์ แปลว่า
หน้าที่และความเป็นใหญ่ในอำนาจ
กมลนิษฐ์ แปลว่า
สำเร็จด้วยใจ
กัลยนิษฐ์ แปลว่า
หญิงผู้ประสบความสำเร็จ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี