");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 10201-10300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กิราภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งตำนาน
กัญธีรา แปลว่า
หญิงผู้เป็นปราชญ์
กฤษชัย แปลว่า
[กฤษณชัย]
กฤษณชัย แปลว่า
ชัยชนะของพระกฤษณะ
กชกรชนก แปลว่า
ทำอัญชลีต่อบิดา
กัลลิกา แปลว่า
[วัลลิกา]
กฤติยารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่มีเสน่ห์
กุลิศรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
กฤชนันต์ แปลว่า
[กฤชนันท์]
กมลพัชร์ แปลว่า
ใจเพชร
กุมาริน แปลว่า
เด็กผู้ชาย,เด็กผู้หญิง
กำพลศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจในการกุมกำลัง
กิติศาสตร์ แปลว่า
ความรู้ว่าด้วยการสรรเสริญ
กันตณา แปลว่า
ผู้มีความรู้และมีความน่ารัก
โกสิน แปลว่า
[โกสินทร์]
กุมารินทร์ แปลว่า
เด็กที่เป็นใหญ่,บุตรของพระราชา
กิตติศาสตร์ แปลว่า
วิชาที่ว่าด้วยคำสรรเสริญ
กันต์ธวัล แปลว่า
ความรักอันบริสุทธิ์
กฤชนันท์ แปลว่า
ยินดีในกริช ชอบใจในกริช ผู้ยินดีและมีปัญญาเฉียบแหลม
กัดสะดา แปลว่า
[กฤษดา]
กิตติยากานต์ แปลว่า
เป็นผู้มีชื่อเสียงด้านความรัก
กิ่งกานดา แปลว่า
บุตร บุตรที่เกิดจากภรรยา
กรณ์รัฐ แปลว่า
ผู้สร้างประเทศ
กัญภัสสร์ แปลว่า
หญิงผู้มีแสงสว่าง
เกษชฎา แปลว่า
ผมและชฎา
กีรชฎา แปลว่า
ตำนานอันสูงสุด
กอแก้ว แปลว่า
ต้นแก้วที่ขึ้นเป็นกลุ่ม
กัณณ์ณิสา แปลว่า
ผู้มีปัญญามากอันเกิดจากการฟัง
กฤษณ์พีรัช แปลว่า
ผู้เกิดมากล้าหาญเหมือนพระกฤษณะ
กวิณชภัศ แปลว่า
กวีวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ด้านการประพันธ์บทกลอน
เกษรวี แปลว่า
รุ่งเรืองสูงสุด
กฤษณ์พิรัชย์ แปลว่า
พระกฤษณะผู้มีชัยและเป็นวีรบุรุษ
กวีศักดิ์ แปลว่า
นักประพันธ์ผู้มีอำนาจ
เกียรติคุณ แปลว่า
คุณที่เลื่องลือ ชื่อเสียงโดยคุณงามความดี
กชณัฐนันท์ แปลว่า
ยินดีในดอกบัวของนักปราชญ์
กฤชญา แปลว่า
ความรู้ประดุจดังอาวุธ,ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
กชพน แปลว่า
ดงบัว,หมู่บัว
กมนรัตน์ แปลว่า
แก้วที่มีเสน่ห์
กรณัท แปลว่า
ผู้ให้ซึ่งความรู้อันเป็นแสงสว่าง
กัญญาณัฏ แปลว่า
[กัญญาณัฏฐ์]
กันลยากร แปลว่า
[กัลยากร]
กัลยาวัล แปลว่า
[กัลยาวรรณ]
กัลยาวรรณ แปลว่า
หญิงผู้มีผิวพรรณงาม,หญิงที่เกิดมาในวงศ์ตระกูลที่ดี
กัลยาสินี แปลว่า
หญิงสาวที่งดงามและบริสุทธิ์
กัญภัทร แปลว่า
หญิงผู้ประเสริฐ
กุลณัช แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้
กัญกาญจน์ แปลว่า
หญิงผู้มีค่าดั่งทอง
กมลชัย แปลว่า
ชนะใจ
กฤษฎาภา แปลว่า
ผู้กระทำแสงสว่าง
เกตุนภัส แปลว่า
ดาวเกตุที่เคลื่อนไปบนฟ้า,ดาวเกตุ
กรณ์จิราลักษณ์ แปลว่า
การกระทำในลักษณะที่ยั่งยืน
กัณภา แปลว่า
[กันต์นภา]
กันต์นภา แปลว่า
ฟ้าที่สวยงาม
เกตุกนก แปลว่า
ดาวธงทอง
กุลกมลศิลป์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีใจรักในศิลปะ
กมลกรรวีร์ แปลว่า
[กมลกรรวี]
กันต์ชัย แปลว่า
ชัยชนะอันงดงาม
กมลกรรวี แปลว่า
ใจที่สร้างจากพระอาทิตย์ พระอาทิตย์ผู้สร้างใจ
กานต์พิสชา แปลว่า
ดอกบัวอันเป็นที่รัก
กัญธนา แปลว่า
หญิงผู้มีทรัพย์
เกตพร แปลว่า
[เกศพร]
เกศพร แปลว่า
ผมที่งดงามมาก,ประเสริฐสุด
กรณีย์ แปลว่า
กิจ หน้าที่ สิ่งที่ควรกระทำ
กัณฑ์ฑริกา แปลว่า
ส่วนของดอกบัวขาว
กานต์กฤตย์ แปลว่า
งานอันเป็นที่รัก
กัณฑริกา แปลว่า
[กัณฑ์ฑริกา]
กฤษฎี แปลว่า
รูป
กันต์ญาภัค แปลว่า
มีความน่ารักและมีโชคด้านความรู้
กันต์พิมุก แปลว่า
[กันต์พิมุกต์]
เกร็ดทิพย์ แปลว่า
ห้วงน้ำของเทวดา
กรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในการสร้าง,พญาช้าง
กฤตณัฐ แปลว่า
การกระทำของนักปราชญ์
ก้องภูมิ แปลว่า
ก้องโลก มีชื่อเสียงก้องโลก
กริชมณี แปลว่า
กริชที่มีค่าดุจแก้วมณี กริชที่ทำด้วยแก้วมณี
กชบดี แปลว่า
เจ้าแห่งดอกบัว
กมลศิษฐ์ แปลว่า
ใจงาม
กัญญภัสสราภรณ์ แปลว่า
หญิงผู้รุ่งเรืองดุจแสงสว่างจากเครื่องประดับ
กัญญภัสสรภรณ์ แปลว่า
หญิงผู้ค้ำจุนความรุ่งเรือง
กุญช์วรรณ แปลว่า
ระดับชั้นของช้าง
กนกภคพร แปลว่า
ผู้โชคดีในเรื่องทองคำอันประเสริฐ
กฤชวรรต แปลว่า
กริชที่ไหลเวียน
เกริกรัฐวิชญ์ แปลว่า
ประเทศแห่งความรู้อันยิ่งใหญ่
การเกต แปลว่า
[การะเกด]
กัญญาภัทท์ แปลว่า
หญิงผู้ประเสริฐ
กำแหง แปลว่า
แข็งแรง กล้าแข็ง เข้มแข็ง
กนกธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งทองคำ
การะเกด แปลว่า
ชื่อไม้พุ่มเพศผู้ชนิดหนึ่ง
กินันท์ แปลว่า
[กิตินันท์]
กิติญา แปลว่า
คำสรรเสริญในความรู้
กิติธัช แปลว่า
ธงอันมีเกียรติ
กิติญากรณ์ แปลว่า
ความรู้แห่งการกระทำที่ควรสรรเสริญ
กิติญาพร แปลว่า
คำสรรเสริญในความรู้อันประเสริฐ
กรรญกรณ์ แปลว่า
[กัญกรณ์]
กัญกรณ์ แปลว่า
หญิงผู้กระทำ
เกศกาญจน์ แปลว่า
เศียรทองคำ
เกี๋ยงคำ แปลว่า
ต้นลำเจียก
กันต์นารี แปลว่า
หญิงที่งดงาม
กัญภัส แปลว่า
หญิงผู้มีแสงสว่าง
กิตติวราห์ แปลว่า
หมูที่มีเกียรติ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี