");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 10101-10200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กรรชนก แปลว่า
[กันต์ชนก]
กุณชานัน แปลว่า
[กุลชานันท์]
กรณรัชตา แปลว่า
ผู้สร้างเงินตรา
กะทิ แปลว่า
น้ำที่คั้นออกจากมะพร้าวขูดโดยเจือน้ำบ้างเล็กน้อย
้เกศินี แปลว่า
นางผู้มีผมงาม
กรรัต แปลว่า
บ่อเกิดของความยินดี
กรณ์รัช แปลว่า
การกระทำของพระราชา
กรรณ์รัช แปลว่า
หูของพระราชา
กรรัฐ แปลว่า
สร้างประเทศ
กุลปรียาพร แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรักอันประเสริฐ
กรลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของแขน
กุลชานันท์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เกิดมายินดี
กติกา แปลว่า
กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่บุคคลตั้งแต่ ๒ ฝ่ายขึ้นไปกําหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ
กิตติพัฒน แปลว่า
การพัฒนาที่มีชื่อเสียง
กรกรรณ แปลว่า
แขนและหู
กนกศักฐิ์ แปลว่า
[กนกศักดิ์]
กวีกร แปลว่า
ผู้สร้างนักประพันธ์
กาญจน์ณภัทร แปลว่า
ดีงามด้วยความรู้ดุจทองคำ
กรศนันท์ แปลว่า
[กรนันท์]
กฤษณ์วรงค์ แปลว่า
เศียรของพระกฤษณะ,ผู้ประเสริฐเหมือนพระกฤษณะ
กฤคภาส แปลว่า
[กฤตภาส]
กันย์วิลานี แปลว่า
สาวสวย
กบินร์ทิพย์ แปลว่า
[กบินทร์ทิพย์]
กบินทร์ทิพย์ แปลว่า
พญาลิงในสวรรค์
กังวาร แปลว่า
[กังวาน]
กอบกุล แปลว่า
ตระกูลที่มีความสามัคคี
กิติชัย แปลว่า
ชัยชนะที่น่าสรรเสริฐ
กฤชนิฐา แปลว่า
[กฤชนิษฐา]
กรศิรา แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดน้ำ ผู้กระทำให้เกิดคลอง
กนิฏฐาศิริ แปลว่า
[กนิษฐาศิริ]
กรกีรดา แปลว่า
แสงสว่างแห่งเกียรติยศ
กฤษณพจน์ แปลว่า
พระดำรัสของพระกฤษณะ
กฤตยาณี แปลว่า
หญิงผู้มีเสน่ห์
กัญรภา แปลว่า
[กัญญาภา]
กันยายน แปลว่า
เดือนกันยายน
กัญญาภา แปลว่า
สตรีผู้มีความรุ่งเรือง
กฤชนิษฐา แปลว่า
กริดอันสมบูรณ์
กนิษฐาศิริ แปลว่า
น้องสาวผู้มีความงาม
กริยาพร แปลว่า
การกระทำอันประเสริฐ
กลอยใจ แปลว่า
ร่วมใจกัน
กรรณชัย แปลว่า
หูแห่งชัยชนะ
กานต์ชัชชัย แปลว่า
นักรบอันเป็นที่รัก
กฤษณาภัส แปลว่า
แสงจากต้นกฤษณา,แสงสีดำ
เกรกวิทย์ แปลว่า
[เกริกวิทย์]
เกริกวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้มาก
กมลมาลย์ แปลว่า
มาลัยคล้องใจ,มาลัยดอกบัว
กชกานต์ แปลว่า
ดอกบัวอันเป็นที่รัก
เกียรติยศ แปลว่า
คำสรรเสริญ
ก่อเกียรติ แปลว่า
สร้างคำสรรเสริญ
เกียรติธนิน แปลว่า
คำสรรเสริญในทรัพย์,ผู้มีทรัพย์และมีเกียรติ
กัลยารวิศ แปลว่า
หญิงผู้เป็นเจ้าแห่งความเจริญรุ่งเรือง
กัญญาวสุดี แปลว่า
หญิงที่ประเสริฐดุจเทวดา
กัลยาวริศ แปลว่า
หญิงผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
กัญญาวสุมดี แปลว่า
หญิงงามบนโลก
กรณ์ษิรัฐฐ์ แปลว่า
[กรณ์ศิวัตม์]
กรณ์ศิวัตม์ แปลว่า
การกระทำที่เจริญรุ่งเรือง
เกศวลินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งคำพูดอันสูงสุด
เกศวรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความดีอันสูงสุด
กัญญ์รินท์ แปลว่า
กัฎฐาภรณ์ แปลว่า
กษิราภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนด้วยน้ำนม
กษิราภร แปลว่า
ค้ำจุนด้วยน้ำนม
กล้วยหอม แปลว่า
กล้วยชนิดหนึ่ง ผลมีลักษณะยาวรีเมื่อสุกมีกลิ่นหอม
กุณฑิกา แปลว่า
คนโทน้ำ
กานต์กนีย์รัตน์ แปลว่า
กิดาหยัน แปลว่า
มหาดเล็ก
เกียรติสร แปลว่า
คำสรรเสริญต่อกระจายออกไป
กาญจน์พิชชานาฎ แปลว่า
มีความรู้การร่ายรำอันมีค่ามาก
แก้วภา แปลว่า
แก้วที่มีแสงสว่าง
กีรติญา แปลว่า
มีความรู้เป็นเกียรติยศ
เกษฎา แปลว่า
[เจษฎา]
เกตุฤดี แปลว่า
ดวงใจอันรุ่งเรือง,รักมากดุจดวงใจ
กันย์สุดา แปลว่า
ลูกสาว
กนกวัลย์ แปลว่า
เครือเถาทองคำ
กาญจนพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งทอง
กุศาวดี แปลว่า
กรอบการณ์ แปลว่า
กรอบเหตุ
เกศราภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนเกสรดอกไม้
กมลไชย แปลว่า
ใจที่เจริญกว่า
แก้วจินตนา แปลว่า
ความคิดที่มีค่า
เกศวรางค์ แปลว่า
ผมงาม
กฤติพงค์ แปลว่า
[กฤษฎิพงษ์]
กิจธนาพัฒน์ แปลว่า
งานที่ทำให้เจริญในทรัพย์
กฤษฎิพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ฉลาด
กำธร แปลว่า
สนั่น หวั่นไหว สะเทือน
โกศิลป์ แปลว่า
[โกสินทร์]
กรรณ์ธิมา แปลว่า
[กรรณ์ธิรา]
กิติศักด์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจและเกียรติยศ
กิติมา แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียง
กิจติมา แปลว่า
[กิติมา]
กรวัชร แปลว่า
แสงเพชร,สายฟ้า
กรรณ์ธิรา แปลว่า
หูของนักปราชญ์,นักปราชญ์ที่เกิดจากการรู้จักฟัง
กัลยณัฏฐ์ แปลว่า
หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
กุลยุทธ์ แปลว่า
เชื้อสายนักรบ
กฤติจิรา แปลว่า
ผู้สำเร็จตลอดกาล
กฤตจิรา แปลว่า
ผู้สร้างตลอดกาล
กมลณัฐภณ แปลว่า
คำพูดจากใจของนักปราชญ์
กัญฑีรา แปลว่า
[กัญธีรา]
กนกกาญจณ์มณี แปลว่า
[กนกกาญจน์มณี]
เกสรี แปลว่า
สิงโต สิงห์ ราชสีห์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี