");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 901-1000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ญาณกร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้, รุ่งเรืองด้วยความรู้
ญาดา แปลว่า
นักปราชญ์
ญาณินี แปลว่า
หญิงที่มีความรู้
ญฐา แปลว่า
ความรู้ที่มั่นคง
ญาณิฐา แปลว่า
ผู้มีความรู้มั่นคง
ญาณัฐ แปลว่า
ผู้มั่นคงในความรู้
ญาณิณ แปลว่า
หนี้ของนักปราชญ์หญิง (นักปราชญ์เป็นเจ้าหนี้)
ญาณิน แปลว่า
ความรู้
ญาณิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความรู้
ญาณภัทร แปลว่า
ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
ญาณ์กรวีร์ แปลว่า
การกระทำอันกล้าหาญและมีปัญญา
ญาณกรวีร์ แปลว่า
การกระทำอันกล้าหาญและมีปัญญา
ญาณาธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาธิปภัค แปลว่า
โชคดีของผู้เป็นใหญ่ในความรู้
ญาณินดา แปลว่า
ผู้ที่มีความรู้มาก
หญิงรพี แปลว่า
หญิงที่รุ่งเรือง
ญาณัจฉรา แปลว่า
ความรู้ของนางฟ้า
ญดา แปลว่า
มีความรู้มาก
ญาชิตา แปลว่า
ผู้ชนะด้วยปัญญา
ญานิศา แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับกลางคืน
ญาณีรัตน์ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันมีค่า
ญาณิดา แปลว่า
มีความรู้
ญาศิตา แปลว่า
คำคมของปราชญ์
ญาณวีร์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ความสามารถ
ญาณวรุตม์ แปลว่า
มีความรู้ประเสริฐสุด
ญาดานุช แปลว่า
น้องสาวผู้มีความรอบรู้
ญาณี แปลว่า
ผู้มีความรู้, ผู้มีปัญญา
ญาณเดช แปลว่า
อำนาจแห่งปัญญา
ญาธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีความรู้
ญาณวุฒิ แปลว่า
เจริญด้วยความรู้
ญาณารณพ แปลว่า
ทะเลแห่งความรู้ คือ คนฉลาด, นักปราชญ์.
ฌานลาภี แปลว่า
ผู้ที่บำเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนาภาวนา
ญาณกวี แปลว่า
นักประพันธ์ผู้มีปัญญา
ญาณเมธี แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้
ญาตา แปลว่า
เป็นที่รู้จักกันดี
ญาณภา แปลว่า
รัศมีแห่งความรู้
ญาดาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งนักปราชญ์
ญาปกา แปลว่า
ญาณีกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์
ญาโณทัย แปลว่า
ผู้มีปัญญารุ่งเรือง
ญาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้
ญาณิกา แปลว่า
ผู้มีความรู้
ญานิดา แปลว่า
ผู้ฝึกฝนความรู้มาแล้ว
ญาณินทร์ แปลว่า
นักปราชญ์
ญาณ์บุญภัทร์ แปลว่า
ผู้ที่รู้ในความดีอันประเสริฐ
ญาสุมินทร์ แปลว่า
ญภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญา
ญาณิชา แปลว่า
ความรู้อันบริสุทธิ์
ญาณภัค แปลว่า
ผู้มีโชคและปัญญา
ญาลินดา แปลว่า
ญาณัท แปลว่า
ผู้ให้ความรู้
ญาฎาภัสร์ แปลว่า
[ญาดาภัสร์]
ญาณัช แปลว่า
เกิดมาเพื่อความรู้
ญาณากร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้
ญาณิ แปลว่า
ผู้มีความรู้
ญวรท แปลว่า
การให้ความรู้เป็นสิ่งประเสริฐสุด
ญาณาธิป แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความรู้,นักปราชญ์
ญาณันธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาดาภัค แปลว่า
โชคที่เกิดแต่นักปราชญ์
ญาดาพัณณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของนักปราชญ์
ญาดากุล แปลว่า
วงศ์ตระกูลของนักปราชญ์
ญาณวดี แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้
ญาดาพิมพ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นแบบอย่าง
ญดาพร แปลว่า
[ญาดาพร]
ญาณินท์ แปลว่า
เจ้าแห่งความรู้
ญาณาชนุตม์ แปลว่า
ผู้มีความรู้สูงสุด
ญดาวรรณ แปลว่า
[ญาดาวรรณ]
ภิญญาณัฐทิชา แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์ที่เกิดสองครั้ง
ญารัญตี แปลว่า
ญาณเกียรติ แปลว่า
ความรู้ที่สรรเสริญ
ญารินดา แปลว่า
ความรู้ที่ไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสาย
ญาณพล แปลว่า
ผู้มีกำลังและความรอบรู้
ญาณกานต์ แปลว่า
ปัญญาอันเป็นที่รัก
ญาณทิพย์ แปลว่า
การรู้แจ้งดุจเทวดา
ญาณีกรณ์ แปลว่า
การกระทำของนักปราชญ์
ญาดาวีร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
ญาดาวรรณ แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์
ญาณภาภัส แปลว่า
ความรู้ที่เปรียบดั่งแสงสว่าง
ญาณกิตติ์ แปลว่า
ผู้ที่มีความรู้น่ายกย่อง
ญาดาพร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
หญิงทิพย์ แปลว่า
หญิงผู้มาจากสวรรค์
ญาณิสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความรู้
ญาณพัฒน์ แปลว่า
เจริญในความรู้
ญาณณัจฉรา แปลว่า
ความรู้ของนางฟ้าผู้มีปัญญา
หญิงแก้ว แปลว่า
หญิงที่มีค่า
ญานรา แปลว่า
คนผู้มีความรู้
ญาณัชฌาน์ แปลว่า
ผู้เกิดมามีปัญญาและปัญญาหยั่งรู้
ธัณญพักตร์ แปลว่า
[ธัญญพักตร์]
ญาดาฐิตา แปลว่า
ผู้ดำรงมั่นในความเป็นปราชญ์
ญาดาวดี แปลว่า
หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
ฎีการัตน์ แปลว่า
คำขยายความที่มีคุณค่ายิ่ง
เวไชยันต์ แปลว่า
ชือวิมานของพระอินทร์,ชื่อราชรถของพระอินทร์
พยนตรา แปลว่า
ชื่อตัวละครในละครเรื่องสังข์ทอง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี